เซ่นพิษโควิด!!! วิงสแปน บริษัทลูกการบินไทย แบกต่อไม่ไหว ประกาศปลดพนักงาน 2,600 คน

เซ่นพิษโควิด!!! วิงสแปน บริษัทลูกการบินไทย แบกต่อไม่ไหว ประกาศปลดพนักงาน 2,600 คน

Publish 2020-09-01 13:54:36


อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆมีการประกาศเลิกจ้างพนักงาน อย่างล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา นายโอม พลาณิชย์ กรรมการบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และรักษาการ กรรมการผู้จัดการบริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ลงนามในประกาศบริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด ที่ 19/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงาน โดยในประกาศได้ระบุว่า

 

 

"ด้วยการแพร่ระบาดของโรโควิด-19 ได้ทำให้ธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบอย่างมาก รวมถึง บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ที่เป็นผู้จัดส่งแรงงงานให้แก่สายการบินในประเทศไทยด้วย แม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระให้แก่พนักงาน ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการโดยมีมาตรการต่างๆ ในการปรับลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทลงอย่างต่อเนื่อง

 

แต่จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด กอร์ปกับแรงงานที่ยังคงได้รับการว่าจ้างมีอยู่จำนวนไม่มาก ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลง และมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานที่บริษัทฯ ให้หยุดงานชั่วคราวจำนวนมาก จนทำให้ต้องประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินต่อเนื่องอย่างรุนแรง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายลงอีก ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้พนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จากการที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด-19 และจากผู้ว่าจ้างแรงงานหลักคือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ประสบปัญหาต้องประกาศหยุดทำการบินทั้งหมดชั่วคราว และปัญหาการเงินซึ่งอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลาง ทำให้บริษัท ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงการกลับมาว่าจ้างแรงงานของผู้ว่าจ้าง และยังไม่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่า จะมีการว่าจ้างแรงงานในอนาคตเมื่อใด และจำนวนเดิมหรือไม่

 

ด้วยปัญหาการเงินที่ต่อเนื่องอย่างรุนแรง ของบริษัทฯ ดังกล่าวทำให้เป็นสิ่งยากต่อการตัดสินใจของ บริษัทฯ ที่ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ ไม่สามารถว่าจ้างพนักงานที่บริษัทฯ ให้หยุดงานในปัจจุบันได้อีกต่อไป

 

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่บริษัทฯได้มีประกาศให้หยุดงาน เพราะเหตุจำเป็น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2563 ทั้งนี้ไม่รวมถึงคณะกรรมการสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย และพนักงานปัจจุบันที่เป็นผู้พิการ หรือหากพนักงานยังไมประสงค์ให้เลิกจ้างให้พนักงานแสดงความจำนงขอลาหยุด โดยไม่รับค่าจ้างเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 เดือน และให้การลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างเริ่มตั้งแต่ 1ก.ย.2563 เป็นต้นไป

 

บริษัทฯขอขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานจะเข้าใจถึงสถารการ์และความจำเป็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้บริษํทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นรายบุคคล พร้อมกับจะแจ้งรายชื่อพนักงานที่จะเลิกจ้างแก่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อให้พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะทยอยจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหยดให้พนักงานภายในระยะเวลา 1ปี นับจากวันที่การเลิกจ้างมีผลหรือเมื่อบริษัทฯ กลับมามีสภาพคล่องทางการเงินดีแล้วต่อไป

 

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาไม่จ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้พนักงานแต่อย่างใด แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความสามารถทางการเงินขณะนี้ ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องขยายเวลาการจ่ายเงินดังกล่าวออกไปอีกสักระยะหนึ่ง อีกทั้งหากเริ่มมีการว่าจ้างแรงงานจากบริษัทผู้ว่าจ้าง บริษัทจะพิจารณารับพนักงานกลับเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯอีกครั้ง"สำหรับการประกาศเลิกจ้างครั้งนี้ ทำให้มีพนักงานของบริษัทวิงสแปนฯ ประมาณ 2,600 คน ถูกเลิกจ้างและตกงานทันที โดยบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นบริษัทลูกที่บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) จัดตั้งขึ้นโดย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) โดยมีผู้แทนของบริษัท การบินไทยฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทการบินไทย มีการจัดจ้างบริษัททั้ง 2 ให้ทำหน้าที่รับจ้างดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการ ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น(กราวน์เซอรวิส) ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายช่าง ฝ่ายคาร์โก้ เป็นต้นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน