สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรมวันอาสาฬหบูชา

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรมวันอาสาฬหบูชา

Publish 2019-07-16 13:35:05


วันนี้ (16 ก.ค.62) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพโร)ได้มีพระคติธรรมของเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ใจความว่า เดือนอาสาฬหะได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าพึงระลึกถึง และกระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นพระปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์กระทั่งมีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จึงบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาแสดงการปฏิเสธส่วนที่สุดโต่งสองทาง คือ การประกอบตัวให้พัวพันด้วยกามสุขทั้งหลายทางหนึ่ง และการฝืนตนให้ได้รับความทุกข์ทรมาน พร้อมกำหนดแนวทางดำเนินชีวิตโดยทางสายกลาง แสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความดับทุกข์ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ในอริยอัฏฐังคิกมรรคดังกล่าวนั้น มีข้อปฏิบัติสำคัญเพื่อความพ้นทุกข์ ซึ่งเราทั้งหลายพึงพินิจพิจารณา พร้อมน้อมนำมาปฏิบัติเป็นวิถีปฏิบัติประจำชีวิต ได้แก่ สัมมาวาจา ที่แปลว่า การเจรจาชอบในสังคมที่มีบุคคลหลายหมู่คณะอยู่ร่วมกัน มีผู้คนเจรจาติดต่อกันผ่านอุปกรณ์การสื่อสารอันรวดเร็ว ง่ายดาย ย่อมทำให้ วจีทุจริต หรือ ประพฤติชั่วทางวาจาปรากฎขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ คำเท็จ คำหยาบ คำส่อเสียด ล้วนเป็นเหตุใหญ่ของความวิวาทบาดหมางขุ่นเคือง และคลางแคลงใจ จึงขอสาธุชนอาศัยดิถีอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เป็นโอกาสทบทวนจิตใจ และตั้งปณิธานว่า จะดำเนินชีวิตด้วย ปิยวาจา พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคาย พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ เพื่อความผาสุก ร่มเย็น ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติสืบไป
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;