ปีนี้คนไทยป่วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 4 หมื่นราย

ปีนี้คนไทยป่วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 4 หมื่นราย

Publish 2019-07-08 12:41:45


     สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Denguehaemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS)  สะสมรวม 40,402 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 4,920 ราย อัตราป่วย 61.16 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 1.6 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 58 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.14

ไข้เลือดออกตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออก

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ
80.48 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคใต้(63.02) ภาคกลาง (54.53) และภาคเหนือ (37.49) ตามลำดับ

 

ไข้เลือกออก


    การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ5-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด
คือ 185.07 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 15-34 ปี(69.13) และอายุ 0-4 ปี (66.91)ตามล าดับ 
 การกระจายของผู้ป่วยและผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกจำแนกตามกลุ่มอายุ

 

ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้เลือดออก


ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเสียชีวิต
1. อยู่ในชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (HI, CI) ในบ้านผู้เสียชีวิตมีค่าสูงมากกว่าร้อยละ 10
2. ซื้อยาชุดรับประทานเอง
3. ผู้เสียชีวิตได้รับการรักษาช้า โดยไปรักษาที่คลินิกหลายแห่ง และได้รับยาฉีด NSAIDs และ Steroid
4. มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคอ้วน เบาหวาน ไทรอยด์ และโรคหอบหืด

ตารางที่ 3 อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2 กรกฎาคม 2562 จ าแนกตามเขตสุขภาพ
โดยเรียงตามอัตราป่วยสูงที่สุด

อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก

ตารางที่ 4 อัตราป่วยสะสมในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2562 (สัปดาห์ที่
21 – 24) พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

อัตราป่วยสะสมในช่วง 4 สัปดาห์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุณครูกางมุ้งให้เด็กนร. ป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังมียอดผู้ป่วยทะลุ 3 หมื่นราย
- ครูสกลนครห่วงลูกศิษย์ตัวน้อย กางมุ้งในห้องเรียนป้องกันไข้เลือดออกระบาด
- ไอเดียเจ๋ง ครูกางมุ้งให้นักเรียน ขณะสอนหนังสือ ป้องกันไข้เลือดออก
- ขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป ช่วยหนูน้อยวัย 9 เดือน ป่วยไข้เลือดออกขั้นรุนแรง
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชาคริตส์ คงหาญ
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์