ประกันสังคมจ่ายทุกเดือน ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีได้

Publish 2019-06-16 19:20:34


มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ เงินที่จะต้องโดนหักไปในทุกๆเดือน นั้นก็คือเงินประกันสังคม โดยบริษัทจะหัก
จากเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นต์ และส่งให้กับทางกองทุนประกันสังคม แต่หลายคนไม่รู้ว่าเงินประกันสังคม
ที่เราโดนหักไปทุกๆเดือนนั้น เราสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการตรวจสุขภาพฟรี
 


ประกันสังคมจ่ายทุกเดือน ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีได้

บุคคลที่มีสิทธิตรวจสุขภาพฟรีกับประกันสังคมนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น ส่วนใครที่เป็นผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 40 จะไม่สามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีกับประกันสังคมได้เนื่องจากมาตรา 40 ไม่ได้คุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาล 
และต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพฟรีปีละ 1 ครั้ง แต่จะตรวจอะไรได้บ้างต้องพิจารณาตามช่วงอายุอีกที

โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดได้ดังนี้

1.สถานพยาบาลตามสิทธิที่เราประกันตนอยู่  2.สถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับประกันสังคมที่ใดก็ได้ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยไม่จำเป็นต้องตรวจในสถานพยาบาลตามสิทธิของเรา มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวยื่นขอรับบริการตรวจสุขภาพตามโครงการประกันสังคมที่สถานพยาบาลได้เลย
 

ประกันสังคมจ่ายทุกเดือน ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีได้


นอกจากผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรีตามรายการข้างต้นแล้ว ยังมีสิทธิรับการรักษาทางทันตกรรมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ปีละ 900 บาท สำหรับการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด 

นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าฟันปลอมเพิ่มเติม แยกเป็น 2 กรณีคือ                                                            1. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
    -จำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
    -มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท 
 
 2. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
     - ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
     - ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

 

CR.ข้อมูลสำนักงานประกันสังคมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน