ราชกิจจาฯแพร่ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด - 6 ปี

ราชกิจจาฯแพร่ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด - 6 ปี

Publish 2019-05-16 12:27:55


จากกรณีที่่เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 มี.ค.2562 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


สาระสำคัญของระเบียบฉบับนี้ กำหนดให้ เด็กแรกเกิด ที่มีสัญชาติไทย ซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป จนอายุครบ 6 ปี และเป็นเด็กที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี) หรือมารดาและบิดาเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมารดาหรือบิดาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในอัตราเดือนละ 600 บาท/คน แต่เด็กแรกเกิดนั้น ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

 

 
ส่วนกรณีที่มารดาหรือบิดาของเด็กแรกเกิดหรือหญิงตั้งครรภ์ ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน จะต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ตามแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) และต้องมีผู้รับรอง 2 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 11 ของระเบียบฉบับนี้


สำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนนั้น ให้ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์นั้น มาขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และยื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ของเด็กแรกเกิดที่ภูมิลำเนาอยู่ ส่วนกรณีหญิงตั้งครรภ์ ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ของหญิงตั้งครรภ์มีภูมิลำเนาอยู่ก็ได้


โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้
1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อ 6
3.บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง (เอกสารข้อมูลการรับรองบัตรประชาชน)
4.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 

 ทั้งนี้ การตรวจสอบสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้น หากอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ได้ ณ สำนักงานเขตที่ลงทะเบียน และหากอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ได้ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียน หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ได้รับสิทธิ์ฯได้แจ้งความประสงค์ไว้


นอกจากนี้ ในกรณีเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2562 และผู้ปกครองได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 ก.ย.2562 ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนฯในอัตราเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด 

 


อ่านรายละเอียดได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/123/T_0011.PDF

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุรัสยา มีมะแม
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;