ราชกิจจาฯ แต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. 4ราย

ราชกิจจาฯ แต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. 4ราย

Publish 2019-05-11 16:53:55


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 คน ดังนี้

 1. นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.

2. นายอุทิศ บัวศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.

3. นายกิตติ ลิ้มพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

4. นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช.ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน