พระราชโองการ แต่งตั้งตุลาการ จำนวน 5 ราย

พระราชโองการ แต่งตั้งตุลาการ จำนวน 5 ราย

Publish 2019-05-11 11:10:17


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ราย ดังนี้
 

 1.นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองยะลา

2.นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองยะลา

3.นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองยะลา

 4.น.ส.สุมณี ชัยยะศิริสุวรรณ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองยะลา

5.นายชนุดม จรูญภาค ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองยะลา

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

แต่งตั้งตุลาการ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน