ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์

ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์

Publish 2019-04-01 18:49:16


วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก จิรวุฒิ อัมพุนันทน์ 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสนับสนุน กองส่งกำลัง กรมส่งกำลังบำรุง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบันราชกิจจานุเบกษา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ราชกิจจาฯแพร่ประกาศข้อบังคับศาลฎีกา หลักเกณฑ์ใหม่ปล่อยตัวชั่วคราวผตห.ไม่ต้องมีประกัน
-ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ปลดนามสกุลดัง พ้นสภาพบุคคลล้มละลาย
-ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เรียกคืนเครื่องราชฯ ทักษิณ ชินวัตร

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์