ประกาศราชกิจจาฯ ระเบียบกกต. หลักเกณฑ์และวิธีสนับสนุนการหาเสียง

ประกาศราชกิจจาฯ ระเบียบกกต. หลักเกณฑ์และวิธีสนับสนุนการหาเสียง

Publish 2019-01-14 11:07:03


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 69 ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา 81 และมาตรา 81

 



 

กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด จึงเป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 80/2561 (44) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561”

ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ3ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“พรรคการเมือง” หมายความว่า พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
“การสนับสนุน” หมายความว่า การส่งเสริม การช่วยเหลือ การอุปการะ 
“โฆษณาหาเสียง” หมายความว่า การเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ เสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้แก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียง 
“การจัดสรรเวลา” หมายความว่า การก าหนดเวลาไว้โดยเฉพาะให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
“การออกอากาศ” หมายความว่า การกระจายเสียงทางวิทยุหรือการกระจายเสียงและแพร่ภาพทางวิทยุโทรทัศน์ 
“สถานี” หมายความว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความรวมถึง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครด้วย 
“ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น คณะกรรมการอาจกำหนด ยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

 

 

 



หมวด 1การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ข้อ5 การขอรับการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้แจ้งความประสงค์ก่อนปิดการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ดังนี้ (1) ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในจังหวัดที่ตนสมัคร (2) พรรคการเมืองแจ้งความประสงค์ต่อเลขาธิการ

ข้อ6 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอความร่วมมือผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนั้นให้การสนับสนุนการจัดสรรเวลาให้แก่ผู้สมัครคนละไม่เกิน 5 นาที

ข้อ7 ให้เลขาธิการขอความร่วมมือผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้การสนับสนุนจัดสรรเวลาให้แก่พรรคการเมืองพรรคละไม่เกิน 10 นาที

ข้อ8 ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจัดท าวัสดุเผยแพร่ส าหรับการออกอากาศตามมาตรฐานของสถานีและมีความยาวไม่เกินเวลาตามข้อ 6 และข้อ 7 วัสดุเผยแพร่สำหรับการออกอากาศที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจัดทำตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ข้อความถ้อยคำที่สุภาพและรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลหรือพรรคการเมืองใด ไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อ9 ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองส่งวัสดุเผยแพร่ส าหรับการออกอากาศให้ผู้รับแจ้งตามข้อ 5 และภายในระยะเวลาที่ผู้รับแจ้งกำหนด 

 

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

 



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน