ปลดพล.ต.ต. กมลสันติ กลั่นบุศย์  จากนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ปลด"พล.ต.ต. กมลสันติ กลั่นบุศย์ " จากนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

Publish 2019-01-11 14:13:02


วันที่ 10 มกราคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเล่ม 136 ตอนพิเศษ 8 ง ระบุ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

  

ประกาศให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

  

 

 

อ่านราชกิจจานุเบกษา คลิก!

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล