ประกาศราชกิจจาฯ!ระเบียบใหม่ขนส่ง โทษปรับสูงสุดปรับ 2 แสนบาท!

ประกาศราชกิจจาฯ!ระเบียบใหม่ขนส่ง โทษปรับสูงสุดปรับ 2 แสนบาท!

Publish 2018-12-30 17:26:12


ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกพ.ศ. 2561 ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 ไว้แล้ว นั้น

 

 

 
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมข้อหาความผิดฐานไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถหรืออุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นตามที่กฎหมายก าหนด เป็นกรณีที่ผู้ขับรถอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสมควรรวมระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าวให้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ้างอิงและบังคับใช้กฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557
(2) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522“ระบบงาน” หมายความว่า ระบบสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบกที่ใช้บันทึกข้อมูลการกระทำความผิดของผู้ได้รับใบอนุญาต“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลาง นายทะเบียนประจำจังหวัด และผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจำจังหวัด ให้เป็นผู้ทำการแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ6 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่นายทะเบียนจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่1 ความผิดทั่วไป เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
กลุ่มที่2 ความผิดที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ เป็นความผิดที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารหรือกระทบต่อความปลอดภัย และประโยชน์สาธารณะ หรือส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
กลุ่มที่3 ความผิดร้ายแรง เป็นความผิดที่มีโทษจำคุกข้อหาความผิด การเปรียบเทียบปรับ การอบรม ระยะเวลาการสั่งพักใช้และการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบัญชี 1- 3 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ7 การพิจารณาใช้มาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในบัญชี 1และ 2 ต้องเป็นกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตกระท าความผิดซ้ าในข้อหาเดียวกันภายในกำหนด 2 ปีนับแต่วันที่ได้กระท าความผิดครั้งแรก
ข้อ8 ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า การกระทำของผู้ได้รับใบอนุญาตส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือภาพพจน์ของประเทศ หรือเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจำนวนมาก ให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีตามพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด โดยไม่ต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 และข้อ 7
ข้อ9 ในกรณีที่มีการลงโทษผู้ได้รับใบอนุญาตที่กระท าความผิด ให้ตรวจสอบข้อมูลการกระทำความผิดของบุคคลนั้นจากระบบงาน หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในบัญชี 1- 3 ให้ผู้ตรวจการแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อออกคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้มีผลนับแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป
ข้อ 10 ให้นายทะเบียนแจ้งคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้กระทำความผิดทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เป็นพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ข้อหาความผิดและข้อกฎหมายที่อ้างอิง รวมทั้งสิทธิอุทธรณ์ ตามตัวอย่างแนบท้ายระเบียบนี้การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 11 เมื่อดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งไปยังผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้เป็นเจ้าของรถทราบ เพื่อสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ
ตามตัวอย่างแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติผู้ได้รับใบอนุญาต เมื่อมีการจับกุมหรือลงโทษผู้ได้รับใบอนุญาตที่กระท าความผิด ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการกระทำความผิดให้ครบถ้วนถูกต้อง ลงในระบบงานอย่างช้าภายในวันทำการถัดไป
ข้อ 13 ให้รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) กรมการขนส่งทางบก รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย

;