ประกาศราชกิจจาฯ ข้อบังคับจราจร งาน อุ่นไอรัก ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธ.ค.–19 ม.ค.

ประกาศราชกิจจาฯ ข้อบังคับจราจร งาน "อุ่นไอรัก" ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธ.ค.–19 ม.ค.

Publish 2018-12-06 19:05:34


ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 ตอน สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2561 โดยเป็นประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเพื่อรองรับการจัดการจราจราในงานดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ ๒ ตอน สายน้้าแห่งรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองใน ถึงพระลานพระราชวังดุสิต ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา

ข้อ ๔ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล ๑ ถึงแยกวัดเบญจฯ ในช่องทางเดินรถที่ชิดขอบ ทางด้านซ้ายฝั่งสวนอัมพรและสนามเสือป่า จ้านวน ๑ ช่องทางจราจร ก้าหนดให้เป็นทางเดินเท้าส้าหรับ ประชาชน

ข้อ ๕ ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลาทั้งสองฝั่ง ในถนนดังต่อไปนี้

๕.๑ ถนนพิษณุโลก

 

 ๕.๒ ถนนราชสีมา

๕.๓ ถนนราชด้าเนินนอก ตั้งแต่แยกสวนมิสกวัน ถึงแยกพระรูปรัชกาลที่ ๕

๕.๔ ถนนราชวิถี ตั้งแต่เชิงสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ฝั่งพระนคร ถึงแยกอุภัยเจษฎุทิศ

๕.๕ ถนนพระรามที่ ๕ ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกสุโขทัย

ข้อ ๖ ก้าหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ในถนนดังต่อไปนี้

๖.๑ ถนนราชด้าเนินนอก จากแยกสวนมิสกวัน ไปทางแยกพระรูปรัชกาลที่ ๕

๖.๒ ถนนศรีอยุธยา จากแยกพระรูปรัชกาลที่ ๕ ไปทางแยกวัดเบญจฯ

๖.๓ ถนนศรีอยุธยา จากแยกพระรูปรัชกาลที่ ๕ ไปทางแยกพล ๑

ข้อ ๗ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล ๑ ถึงแยกวัดเบญจฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๘ ถนนราชด้าเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูปรัชกาลที่ ๕ ถึงแยกสวนมิสกวัน ห้ามรถ ทุกชนิดเดิน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๙ ถนนนครปฐม ตั้งแต่แยกวัดเบญจฯ ถึงแยกพาณิชยการ ก้าหนดการจอดรถ หรือที่จอดพักรถ ส้าหรับรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๑๐ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้ ๑๐.๑ รถเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนักงานต้ารวจ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ๑๐.๒ รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ข้อ ๑๑ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบค้าสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลต้ารวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก

รองผู้บัญชาการต้ารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการต้ารวจนครบาล

เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรภัทร รวดเร็ว

;