กรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

"กรมป่าไม้" ครบรอบ 122 ปี บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

Publish 2018-09-20 18:16:20


เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 61 กรมป่าไม้ จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ โดยมี นางสาวสุทธิลักษณ์  ระวิวรรณ รองปลัดทส. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้  ได้ทำพิธีบูชา (พระพุทธะ-ไตร-ระ-สะ-ตะ-วัด-สา-นุ-สรณ์) พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้และพระพรหม พร้อมกันนี้ได้ถวายเครื่องสักการะพระบรม   ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้นำข้าราชการ  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน  จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ ต่อมาได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มอบเข็มเชิดชูเกียรติ  โล่  ใบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือชมเชย ให้กับผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ เกษตรกรดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่จะก้าวไปสู่ปีที่ 123 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมอบหมายให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในหลายประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

1.  การบริหารจัดการการปลูก/การตัดไม้

2.  การพัฒนาระบบการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุญาต ลดขั้นตอน ระยะเวลา การตรวจสอบ ให้มีธรรมาภิบาลโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

3.  Big Data ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ

4. แอพพลิเคชั่น/Info graphic สำหรับประชาชน

 

 ทั้งนี้ กรมป่าไม้ จะจัดกิจกรรม“มหกรรมป่าไม้” ภายใต้แนวคิดป่าไม้ของเรา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ... และ การแก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะกำหนดจัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือเมื่อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ 2 ฉบับ   เข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติในอนาคตอันใกล้นี้

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม