ประกาศราชกิจจาฯ!!! คำสั่งบริษัททุ่งคำ จำกัด ล้มละลาย (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! คำสั่งบริษัททุ่งคำ จำกัด ล้มละลาย (รายละเอียด)

Publish 2018-05-08 14:29:07

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๙๑๓/๒๕๕๘ กองบังคับคดีล้มละลาย ๓


ด้วย ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี เป็นโจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท ทุ่งคํา จํากัด จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล้ว 

จําเลย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๓๔๑๐๔๐๒๒ ที่อยู่ เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๓ ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของจําเลย ตามมาตรา  ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช  ๒๔๘๓ 

 

 
อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงาน-บังคับคดีซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑


ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เบญจา สุภานนท์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

 

 


โดยบริษัททุ่งคำ จำกัด เคยเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองทองคำ อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นผู้ส่งออกทองแดง บริษัท ตั้งอยู่ที่ 179 หมู่ที่ 3 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง และมีข้อพิพาทกับชาวบ้านรอบเหมืองฟ้องร้องไป19 คดี และเรียกค่าเสียหาย 320 ล้านบาท

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ