เปิดอกกันไปเลย ประชาชนจะได้รู้ !! พม. เผยผลงานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและผู้สูงอายุ ใน “สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า” (คลิป)

Publish 2018-03-24 15:43:25

นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รักษาการแทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเด็ก ในกิจกรรม “สื่ออยากรู้  รัฐบาลอยากเล่า” ครั้งที่ 2  โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมแถลง ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

และการสร้างการเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคง โดยได้กำหนดอย่างชัดเจนในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาสังคมของประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญใน       การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัว คนไร้ที่พึ่ง และ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นพลังในพัฒนาประเทศต่อไป