ประกันสังคม สนับสนุนบริการภาครัฐ เชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ National Single Windows (NSW) จัดการช่องทางการยื่นแบบส่งเงินสมทบนายจ้าง

ประกันสังคม สนับสนุนบริการภาครัฐ เชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ National Single Windows (NSW) จัดการช่องทางการยื่นแบบส่งเงินสมทบนายจ้าง

Publish 2018-01-26 22:36:06

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐ เร่งขับเคลื่อน Thailand 4.0 พัฒนาช่องทางการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Windows (NSW) เผย 9 บริษัทซอฟต์แวร์ ทำธุรกรรมร่วมส่งข้อมูลผู้ประกันตน และชำระเงินสมทบผ่านระบบอย่างมีประสิทธิภาพนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน และกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนภาครัฐในการให้บริการประชาชน สำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนารูปแบบการส่งข้อมูลการชำระเงินสมทบและการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) แทนการยื่นแบบแสดงรายการที่เป็นเอกสารและลดการใช้เงินสดหรือเช็ค ซึ่งจะทำให้นายจ้างได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และได้พัฒนารูปแบบวิธีการต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบของนายจ้างที่มีความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างชำระเงินสมทบเพิ่มมากขึ้นโดยเพิ่มช่องทาง การให้บริการรับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง


 อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาช่องทางการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบระบบอิเล็กทรอนิกส์ National Single Windows (NSW) ร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมให้บริการเชื่อมต่อระบบชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับ National ITMX แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการรับสมัครและจัดอบรมบริษัทซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาระบบบัญชีเงินเดือน เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ในการทำธุรกรรมส่งข้อมูลผู้ประกันตน และชำระเงินสมทบผ่านระบบ NSW ซึ่งมีบริษัทซอฟต์แวร์ผ่านการทดสอบการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอมพ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด บริษัท ภูมิซอฟต์ จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ชายน์ จำกัด บริษัท ฮาร์โมเนียส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด บริษัท ลูเจ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีเพอร์เฟคชั่น จำกัด บริษัท คิวบิเคิล จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดนี้จะร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ในเรื่องของการพัฒนาช่องทางการทำธุรกรรมชำระเงินสมทบผ่านระบบ NSW ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน  
          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาทุกช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบแก่นายจ้าง ผู้ประกันตน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้นโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาสนับสนุน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีระบบการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการรับ – จ่ายเงิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน