ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 รองผอ. สํานักงบประมาณ (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "4 รองผอ." สํานักงบประมาณ (รายละเอียด)

Publish 2017-11-01 15:58:59

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นายประยงค์ ตั้งเจริญ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๒. นางเยาวลักษณ์ จําปีรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๓. นายภูมิรักษ์ ชมแสง พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๔. นางวิยดา โชติรัตนะศิริ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ราชกิจจานุเบกษา

 ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เรื่องประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายมงคลชัย สมอุดร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


นอกจากนี้ยังมี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชลธิศ สุรัสวดี ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้ (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศราชกิจจานุเบกษา! "บิ๊กตู่" ใช้ม.44 เเก้ไขการเเต่งตั้ง"อธิการบดีฯ", "คณบดี" ปฏิรูปการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา(รายละเอียด)

-ประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ๘๘ ราย!

ประกาศ

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ