ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 (รายละเอียด)

Publish 2017-07-25 19:00:48

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ ประกาศ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้น โดยที่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าใช้ตําแหน่งหน้าที่ใน การแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายจากการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีมูลอันสมควรตรวจสอบตามที่องค์กรซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบรายงานพฤติการณ์และเสนอเรื่องมา จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและกําหนดมาตรการบางอย่างเพิ่มเติม

รายละเอียดดังต่อไปนี้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ

ราชกิจจานุเบก

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง

คำสั่ง


คำสั่งเพิ่มเติม

คำสั่ง ต่อ

ประกาศคำสั่ง

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ "นิรโทษครอบครองกัญชา"

-ประกาศเเจ้งเตือน "คนไทย" หลีกเลี่ยง หลังปากีฯ สอยเครื่องบินขับไล่อินเดียร่วง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล