มาแน่!!! 1 ต.ค นี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เตรียมรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ

มาแน่!!! 1 ต.ค นี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เตรียมรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ

Publish 2017-07-05 14:08:19

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบงบประมาณ 1,581 ล้านบาท ให้กรมบัญชีกลางจัดทำบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย  ตามโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ คาดว่าน่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนกว่า 14.1 ล้านคนเสร็จสิ้น สำหรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย มีแถบแม่เหล็ก มีรูป และมี 2 ชิปการ์ดในบัตรใบเดียว ดังนี้

ชิปตัวแรก ใช้ในการขนส่งคมนาคม ชำระค่าบริการ และเชื่อมกับระบบตั๋วร่วมแมงมุมของกระทรวงคมนาคมด้วย
ชิปตัวที่ 2 ใช้ร่วมกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ชำระค่าไฟฟ้า ค่าประปา ซื้อสินค้าร้านธงฟ้า ก๊าซหุงต้ม และสามารถใช้ร่วมกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออีมันนี่ได้ สามารถเติมเงินเข้าไปได้หากจำนวนเงินในบัตรที่ทางรัฐบาลอุดหนุนสวัสดิการใช้ครบตามวงเงิน
นอกจากนี้ บัตรดังกล่าวสามารถรับโอนเงินจากสวัสดิการอื่น ๆ ของทางรัฐบาลได้อนาคต เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในส่วนอื่น ๆ ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนพิจารณา ยังไม่สามารถระบุได้
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 มีดังนี้
1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปโดยต้องเกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2542
2. ต้องเป็นคนว่างงานหรือมีรายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 1 แสนบาท
3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคารสลากออมสิน พันธบัตร และตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท
4. ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ 
-กรณีที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) 
กรณีอยู่อย่างเดียวต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา 
กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ การอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ 
-กรณีที่ดิน หากเพื่อการเกษตรต้องมีไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่

แต่อาจจะไม่ได้รับทุกคนเพราะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จากรัฐก่อน
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน