ลูกจ้างต้องรู้!!! ตกงาน ลาออก เลิกจ้าง มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคม ด้วยวิธีการง่ายๆเพียงแค่ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ลูกจ้างต้องรู้!!! ตกงาน ลาออก เลิกจ้าง มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคม ด้วยวิธีการง่ายๆเพียงแค่ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

Publish 2017-07-03 14:53:44


ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ ทำให้มีหลายๆบริษัททยอยปิดตัวลง และเลิกจ้างคนทำงาน แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากเงินชดเชยที่บริษัทในฐานะนายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างแล้ว เรายังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยการว่างงานจากและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย หากเป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมอีกด้วย 

 

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ลูกจ้างมีสิทธิ คือ เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ลูกจ้างต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคม แต่อย่างไรก็ตามมีบางกรณีที่ไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานได้ เช่น ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทน
1. กรณีถูกเลิกจ้าง - ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท 

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา - ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

3. ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือ - สิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
2. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
3. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้ 
    1)   ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
    2)   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) 
    3)   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
    4)   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 
    5)   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
    6)   ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
    7)   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
    8)   ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 
    9)   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
    10) ธนาคารออมสิน 
    11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 


 

 

ขอบคุณข้อมูลเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย

;