14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ พระราชทานกำเนิด คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ" พระราชทานกำเนิด "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

Publish 2016-02-14 10:00:16


 

หากเอยวลี "14 กุมภาฯ" ขึ้นมานั้นเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยคนต้องนึก "วันวาเลนไทน์" เป็นอันดับแรก ซึ่งเทศกาลแห่งความรักที่เป็นความเชื่อของคริสตศาสนาเดิม ที่ได้แผ่ขยายจนกลายเป็นธรรมเนียมสากล แต่คุณรู้หรือไม่ว่า 14 กุมภาฯ นั้นเป็นวันสำคัญของเหล่าชาวราชภัฏฯ เพราะเป็นวันแห่งการก่อเกิด "สถาบันราชภัฏ" ที่เติบโตจนกลายมาเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" อย่างในทุกวันนี้

 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันราชภัฏ โดยมีประวัติความเป็นมาของวันราชภัฏ โดยสรุปดังนี้     เมื่อปี 2535 ในสมัยที่ ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้ขยายขอบเขตการจัดการศึกษา ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง ให้สามารถจัดการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ   (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ(สรภ.))จึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานนาม วิทยาลัยครูใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า  "สถาบันราชภัฏ"   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่สถาบันราชภัฏและต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

 


ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์    บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย สืบไปเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 78 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2547 ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายอาศิรวาทราชสดุดี ในฐานะพระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้เป็น       "พระบิดา" และ "ครู"   ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัย และถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน

 

คำว่า “ราชภัฏ”  หมายถึง  “คนของพระราชา  ข้าของแผ่นดิน”  ซึ่งมีความหมาย และนัยยะ ที่สำคัญและลึกซึ้งมาก เปรียบเสมือนว่า  สถาบันราชภัฏ  หรือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง  ทั่วประเทศ ได้เป็นผู้ทำงานถวายเพื่อสนองพระราชกรณียกิจของพระองค์  ในเรื่องที่สำคัญๆพัฒนาประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกสถานที่รวมถึงชุมชนสังคมที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆยังเข้าไม่ถึง  หรือละเลยในการพัฒนา อีก 3 ปีต่อมาเพื่อเป็นการให้สถาบันราชภัฏ  หรือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ได้เข้าใจในความหมาย ของคำว่า  “ราชภัฏ” ชัดเจน  และคมชัดมากยิ่งขึ้นในการปฎิบัติตนให้สมกับคำว่า  “คนราชภัฏ”  อย่างลึกซึ้ง  ในวันที่ 6 มีนาคม 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน  “ตราประจำพระองค์”  หรือ  “พระราชลัญจกร” แก่ สถาบันราชภัฏทั่วประเทศอีกคำรบ  เพื่อให้เป็น “ตราประจำสถาบัน”  ซึ่งเป็นตราที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายได้ใช้มาตราบทุกวันนี้

 

 

 

ขอบคุณที่มา "l3nr.org"

 
;