ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ปลด ขรก.ในพระองค์ออกจากราชการ ถอดยศทหาร ฐานประพฤติผิดวินัย เกียจคร้าน  ประมาทเลินเล่อ

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ปลด ขรก.ในพระองค์ออกจากราชการ ถอดยศทหาร ฐานประพฤติผิดวินัย เกียจคร้าน ประมาทเลินเล่อ

Publish 2018-12-05 17:02:03


วันนี้ (5/12/2561) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ธ.ค.2561 เผยแพร่ ประกาศ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารอาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ดังนี้

 

 

 ว่าที่ร้อยโท เมธาวี สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับหมวดทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ปฏิบัติการที่ 1 หมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาตรฐานที่ 2 กองร้อยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ 1 กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 2 กรมทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ประพฤติผิดวินัยทหาร กล่าวคือ เกียจคร้าน ละทิ้ง ประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ ละทิ้งหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง จึงให้ปลดออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีเบี้ยหวัด เป็น พ้นราชการทหารประเภทที่ 2 สังกัดส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี