เชื่อถือได้แน่!! รีบๆหามาติดบ้านติดเรือน "พญานกคุ้ม"ป้องกันไฟไหม้ได้ดีเยี่ยม เรียกโชคเรียกทรัพย์อย่างอัศจรรย์!! #พญานกคุ้มโพธิสัตว์

Publish 2018-06-12 12:09:36


ตำนานพระคาถาพญานกคุ้มโพธิสัตว์

 "สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติปาทา

อะวัญจะนะ มาตา ปิตา

จะ นิขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกะมะฯ"

 

 

พญานกคุ้มโพธิสัตว์

 

 

ตำนานวัฎฎกปริตร (พญานกคุ้มโพธิสัตว์)

 สมัยหนึ่ง สมเด็จพระศาสดาเสด็จจาริกไปในแว่นแคว้นมคธ เพื่อบิณฑบาตพร้อมด้วยพระสาวกตามเสด็จเป็นอันมาก ครั้นเสด็จ กลับหลังจากทำภัตรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาค พร้อมภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก เสด็จเข้าไปทรงประทับ เจริญสมณะธรรม ในป่าแห่งหนึ่ง ขณะนั้น ได้บังเกิดไฟป่าขึ้นในทิศทั้งสี่ ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างพากันตื่นตระหนกตกใจ บ้างก็บอกว่าจะพากันไปช่วยดับไฟ บ้างก็บอกว่าเรามาช่วยกันจุดไฟ เพื่อสกัดไฟกันดีกว่า ยังมีพระภิกษุผู้เป็นเถระบางรูป กล่าวเตือนขึ้นว่า พวกเราจะตระหนกตกใจไปไย พระบรมสุคตเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยกับเราที่นี่ เราควร จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค เพื่อให้พระองค์ทรงแนะนำเรื่องนี้จะดีกว่า

 

 

พญานกคุ้มโพธิสัตว์

 

 

ภิกษุทั้งหลายจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ โคนต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งแล้วทูลเรื่องไฟป่าให้พระบรมศาสดาทรงทราบ พระบรมสุคตเจ้า เมื่อทรงทราบ จึงได้ทรงเสด็จลุกขึ้นยืน ทอดพระเนตร ไฟในทิศทั้ง ๔ ในทันทีนั้นไฟป่าที่พระบรมสุคตเจ้า ทรงหันไปทอดพระเนตร ได้ ดับไปดุจดังบุคคลถือคบเพลิงที่มีไฟลุกอยู่ แล้วจุ่มลงไปในน้ำ ไฟนั้นได้ดับลงในฉับพลันฉันนั้น โดยรอบพื้นที่ ๑๖ กรีส หรือประมาณ ๑ กิโลครึ่ง

ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น จึงกล่าวสรรเสริญพุทธานุภาพ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่มหัศจรรย์ยิ่งนัก

 

 

พญานกคุ้มโพธิสัตว์

 

 องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่า การที่ไฟไหม้มาถึงภูมิประเทศนี้ โดยรอบ ๑๖ กรีส แล้วดับไปหาใช่พุทธานุภาพ ของพระองค์แต่ชาตินี้ไม่ ไฟป่าที่ไม่มีชีวิต ย่อมดับไปเพราะกำลังแห่งสัจจะวาจาของเราที่มีมาแล้วแต่อดีต ครั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเรื่องที่มีมาแล้วแต่อดีต ความว่า

 

 

พญานกคุ้มโพธิสัตว์

 

 

ในอดีตสมัยเมื่อพระองค์ ยังทรงเสวยพระชาติเป็นพญานกคุ้มโพธิสัตว์ ครั้นเมื่อออกจากฟองไข่ ก็ได้อาศัยอยู่ในป่าแคว้นมคธ วันหนึ่งพ่อและแม่พญานกคุ้ม พากันออกไปหาอาหาร ปล่อยให้ลูกนกคุ้มอยู่ในรังตามลำพัง ขณะนั้นได้บังเกิดไฟป่า ปรากฏขึ้นมาจากทิศทั้ง ๔ รอบรังของลูกนกคุ้ม อยู่ห่างจากรัง ๑๖ กรีส หรือหนึ่งกิโลครึ่ง ขณะนั้นลูกนกคุ้ม ได้รู้ตัวว่าตนตกอยู่ในวงรอบของไฟป่า จึงเหลียวหาบิดามารดา ก็ไม่เห็นลูกนกคุ้มจึงคิดว่า โดยปกติธรรมดาสัตว์ เมื่อตัวลูกมีภัย ก็ต้องอาศัยพึ่งพิงพ่อแม่ แต่บัดนี้พ่อแม่เรามิได้อยู่เสียแล้ว เราคงจะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยตัวเอง ลูกนกคุ้มนั้นจึงตั้งสัจจะวาจาว่า

 

 

พญานกคุ้มโพธิสัตว์

 

 

"คุณของศีลมีอยู่

คุณของธรรมมีอยู่

คุณของสัจจะวาจานี้ก็มีอยู่จริง

ปีกทั้งสองข้างเรามีอยู่ แต่ยังบินไม่ได้

เท้าเราทั้งสองข้างมีอยู่ แต่ยังเดินไม่ได้

บิดามารดาทั้งสองเรามีอยู่ แต่บัดนี้มิได้อยู่กับเรา

 

 

พญานกคุ้มโพธิสัตว์

 

 

นี้เป็นสัจจะวาจาของเรา

ไฟป่าที่ไม่มีชีวิตเอ๋ย

ด้วยเดชแห่งสัจจะวาจานี้

ขอไฟป่าจงดับไป"

 

 

ครั้นเมื่อสิ้นสัจจะอธิษฐานของลูกนกคุ้ม ไฟป่าที่ไหม้มาทั้ง ๔ ทิศ ก็ดับลงโดยพลัน ดุจดังบุคคลถือคบเพลิงที่มีเพลิงลุก แล้วจุ่มลงในน้ำฉะนั้น ไฟนั้นก็พลันดับไปในทันที

องค์สมเด็จพระชินศรี จึงทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า แต่บัดนั้นจวบจนถึงกาลนี้ ไฟป่าก็มิอาจเผาไหม้เข้ามาถึงเขตนี้ได้อีกเลย ซึ่งมีอาณาเขตโดยรอบ ๑๖ กรีส โดยประมาณ ๑ กิโลครึ่ง นี้แหละภิกษุทั้งหลาย เป็นอานุภาพของพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่ในตัวนกคุ้ม ผู้บำเพ็ญบารมี จนได้มาเป็นเราตถาคตในปัจจุบัน

 

 

พญานกคุ้มโพธิสัตว์

 

 

คาถาพญานกคุ้ม (ฉบับเต็ม)

"อัตถิ โลเก สีละถุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา

เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา

ธัมมะพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะวัส

สายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา

สันติปาทา อะวัญจะนา มาตา ปิตา จะ นิกขันตา ชาตะ

 

 

เวทะ ปะฏิกกะมะ สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาปัช

ชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะกะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา

สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ "

 

 นกคุ้ม เป็นของขลังใช้บูชาป้องกันไฟไหม้ ป้องกันทรัพย์สิน ป้องกันเงินทองไม่ให้สูญหาย  ใช้เรียกทรัพย์ เรียกเงินทอง โชคลาภ ความโชคดี ความเป็นสิริมงคล การเงิน ค้าขาย โชคลาภมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย เมตตามหานิยม นำโชคลาภ และเงินทอง ความร่ำรวยมาสู่ตัวเจ้าของ เอานกคุ้มใส่พานบูชา แล้วหันหน้าออกไปทางหน้าร้าน เพื่อเรียกลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนซื้อสินค้า และบันดาลโชคลาภให้เจ้าของเกิดความร่ำรวย
ถ้าเอาไว้บนหิ้งบูชา บูชาด้วยน้ำหวาน หรือ น้ำผึ้ง + ขนมต่างๆ ไหว้บูชาในวันพระ

 

 

พญานกคุ้มโพธิสัตว์

 


คาถานกคุ้ม
พุทธะเมตตัง จิตตังมะมะ พุทธะพุทธา นุภาเวนะ
ธัมมะเมตตัง จิตตังมะมะ ธัมมะธัมมา นุภาเวนะ
สังฆะเมตตัง จิตตังมะมะ สังฆะสังฆา นุภาเวนะ ฯ

 

 

พญานกคุ้มโพธิสัตว์

 เวทาสากุ กุสาทาเว
ทายะสาตะ ตะสายะทา
สาสาทิกุ กุทิสาสา
กุตะกุพู พูกุตะกุ ฯ
คาถาย่อ: นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

 

 

พญานกคุ้มโพธิสัตว์

 

 

อ่านเพิ่มเติม.."๑๐ ของทนสิทธิ์จากสัตว์"เครื่องรางธรรมชาติ มีฤทธิ์ในตัวเอง!! 

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

http://www.sitluangporchua.com/

http://amulet.goosiam.com/

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี