บุพเพสันนิวาสมีจริง! เมื่อเนื้อคู่อยู่คนละภพชาติ อาจส่งผลต่ออารมณ์และการใช้ชีวิตของเราในภพปัจจุบัน ทำอย่างไรจึงเป็น "คู่บุญบารมี"(มีคลิป)

Publish 2018-04-26 16:08:31

คู่บุญบารมี 

คู่ครองประเภทนี้ พบเจอได้ยากที่สุด และเป็นคู่ครองที่ดีที่สุดด้วย หากผู้ใดได้คู่บุญบารมี ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของชีวิตยิ่งกว่าได้ลาภใดๆในโลกนี้ 

คู่บุญบารมี คือ ผู้ที่ได้เคยเกิดร่วมชาติกับเรามาในอดีตชาติ


บุพเพสันนิวาสมีจริง! เมื่อเนื้อคู่อยู่คนละภพชาติ อาจส่งผลต่ออารมณ์และการใช้ชีวิตของเราในภพปัจจุบัน ทำอย่างไรจึงเป็น "คู่บุญบารมี"ตอนที่ 2

และกลายเป็นคู่ครองของเราในชาตินั้นๆ 
เราและคู่ครองของเรา ต่างศรัทธาในการบุญกุศล และเดินตามทางแห่งสัมมาทิฎฐิร่วมกัน 
ได้สร้าง ทาน ศีล ภาวนา มาด้วยกัน
มี ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญาเสมอกัน 

บุญที่ได้กระทำกันไว้ จึงเกิดผลเป็นความสุขความเจริญร่วมกัน
*
คู่บุญบารมีนี้ ส่วนใหญ่ต่างฝ่ายต่างฝักใฝ่ในบุญกุศลอย่างแน่นแฟ้นทั้งคู่ ซึ่งต่างจากคู่ครองประเภทแรก คือ  เนื้อคู่ ซึ่งทำบุญร่วมกันมา 
แต่ไม่ได้เป็นบุญใหญ่และไม่ได้กระทำบุญกันอย่างสม่ำเสมอ
หรือ ฝ่ายใดฝายหนึ่งศรัทธาในพระศาสนาแรงกล้า แต่อีกฝ่าย ไม่ศรัทธา หรือ ศรัทธาน้อย

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ศรัทธาในบุญกุศล จะเรียกว่าเป็นคู่บุญบารมีกันไม่ได้

แต่คู่บุญบารมี พร้อมใจกันสร้างบุญร่วมกันและเกื้อกูลกันในทางกุศลอย่างต่อเนื่อง ดั่งเช่น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์
ในแต่ละชาติ ก็ได้คู่บุญบารมี คือ อดีตชาติของพระนางยโสธราพิมพา ซึ่งเป็นชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ
ซึ่งพระนางได้เคยเกิดเป็นคู่บุญบารมีของพระโพธิสัตว์
ร่วมชาติเดียวกันมาแทบจะทุกชาติ และทั้งสองได้สร้างบุญบารมีร่วมกันมา 

เช่น ในพระชาติที่พระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเพื่อบำเพ็ญ ทานบารมี คือได้เกิดเป็น พระมหาเวสสันดร พระนางก็ได้เกิดเป็นพระนางมัทรี
คู่ครองที่ร่วมสร้างบุญบารมีด้วยกัน ยอมร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน แม้ต้องไปอยู่ในป่าที่กันดารและอยู่อย่างยากลำบากก็ตาม

ผู้ได้เคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาด้วยทางแห่งสัมมาทิฎฐิ หากได้เกิดใหม่ในสุขคิภูมิ อันมีมนุษย์โลกเป็นต้น จะได้คู่ครองที่เป็น
คู่บุญบารมี และส่วนใหญ๋จะมีสถานภาพทางโลก คล้ายกัน เช่น ฐานะเสมอกัน บางคนรวย ก็ได้คู่บารมีฐานะร่ำรวย หรือ เป็นลูกคนรวย

บางคนสวย หล่อ ก็ได้คู่บารมี สวย หล่อ ระดับเดียวกัน

บางคนจบปริญญาเอก ได้คู่จบริญญาเอก หรือ โทร 


คู่บุญบารมีนี้ เมื่อได้มาอยู่ด้วยกัน แต่งงาน อยู่กินกัน ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดด เพราะผลบุญที่ทำร่วมกันมา หรือ บุพเพสันนิวาส
เป็นไปทางบุญกุศลให้ตอบสนองให้ได้พบความสุข ความเจริญทั้งคู่

แต่มีข้อแม้ว่า ผู้ใดจะได้เจอคู่บารมีในชาตินี้นั้น คนนั้นต้องเดินทางแห่งสัมมาทิฏฐิก่อนเท่านั้น คือ เป็นคนรู้ดีรู้ชั่ว มีหิริ โอตัปปะ 
ซึ่งก่อนหน้านี้ คนนั้นอาจเป็นคนหลงทางผิด กระทำทุจริต 3 คือ ทางกาย วาจา ใจ ผิดศีลผิดธรรม 

หรือ เป็นคนไม่ฝักใฝ่ในบุญกุศล อาจได้พบแต่คู่เทียม หรือ คู่ครองที่อยู่กันช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อหมดเหตุที่สร้างกันมาก็แยกย้ายกันไป 
อีกฝ่ายอาจได้ไปเจอเนื้อคู่ของตัวเองที่แท้จริง 

กรรมจะปิดกั้นไม่ให้ ผู้ยังไม่เข้าหาทางธรรมอย่างแท้จริง ได้พบคู่บุญบารมีของตัวเองได้

บุพเพสันนิวาสมีจริง! แต่เมือใดที่คู่รักในชาติมีการต้องจากลา มันเกิดจากบุญวาสนาแต่ชาติที่แล้วที่มีต่อกัน ถึงส่งผลมาในชาตินี้

แต่เมื่อคนนั้นได้รับผลแห่งวิบากกรรมเป็นความทุกข์ ความยากลำบาก และเดือดร้อนใจในชีวิต
และหันมาพึ่งใบบุญพระศาสนา และหันเหชีวิตใหม่และ บุพเพกตปุญญตา  หรือ บุญเก่าที่สั่งสมไว้ถึงวาระส่งผลให้คนนั้น
เกิดสัมมาทิฎฐิ คือ เชื่อมั่นบุญกุศลและวิถีธรรม ได้หมั่นสร้าง ทาน ศีล ภาวนา มาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อนั้นบุญที่สร้างนั้น จะน้อมนำให้ได้พบเจอคู่บุญบารมีของตนเอง ที่ได้เคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตชาติ

หากคู่ครองคนนั้นไม่ได้เกิดร่วมชาติเดียวกันกับคนนั้น ก็ไม่อาจได้เจอกันได้  คนนั้นอยู่อาจต้องอย่างเป็นโสดไปเลย
สาเหตุอาจเกิดจากได้อธิษฐานร่วมกัน ขอเป็นคู่ครองกันทุกภพทุกชาติ 

แต่เมื่อฝ่ายหนึ่งถึงวาระต้องมาเกิดใหม่ แต่อีกฝ่ายต้องไปเกิดในภูมิอื่น เช่น ฝ่ายชายเกิดในโลกมนูษย์ แต่ฝ่ายหญิงไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
ก็ไม่อาจเป็นคู่กันได้  

แม้ว่าจะไม่ได้เจอคู่บารมีตนเอง จิตใจของคนนั้นซึ่งคุ้นเคยกับคู่บารมีของตนเอง แต่เมื่อเขาหรือเธอซึ่งเป็นคู่บารมีไม่ได้มาเกิดร่วมชาตินั้น
คนนั้นก็จะไม่ปารถนาในเรื่องความรัก
หรือการมีคู่ครอง และจะอยู่อย่างเป็นโสดและพึ่งพาทางธรรมะด้วยการ ถือศีล ปฏิบัติธรรม ไปตลอดชีวิต

ส่วนใหญ่คนไม่ได้เจอคู่บารมีของตนเอง จะไม่รู้สึกเหงา หรือว้าเหว่ ในเรื่องความรักมากนัก จะมีก็แต่ช่วงวัยต้นของชีวิต คือ วัยรุ่น
แต่ต่อมาจะรู้สึกเฉยๆ และปล่อยวางไปเอง 

แต่คนที่มีคู่บารมีเกิดร่วมชาติเดียวกันในชาตินั้น ส่วนใหญ่จะได้พบเจอกันตามงานบุญโดยบังเอิญ หรือ รู้จักกันจากการแนะนำของมิตรสหาย หรือญาติมิตร
*
เมื่อทั้งสองพบกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือจะเป็นทั้งสองฝ่าย จะรู้สึกผูกพันในดวงจิตอย่างแนบแน่นที่ลึกซึ้งกว่าความเสน่หาทั่วไป

และดวงจิตของผู้นั้น จะโสมนัสยินดีเป็นที่สุดซึ่งคนนั้นจะสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นได้ แต่บอกเหตุและผลไมได้ว่า 
ทำไมจึงผูกพันกับคนๆนี้เป็นพิเศษ

และผู้นั้นจะหาโอกาสได้คบหากับอีกฝ่าย แต่หากฝ่ายใดเมื่อเจอคู่บารมีของตนเองแล้ว ยังทำเพิกเฉย ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน

แบบว่าใตแอบคนึงหา แต่วางมาดด้วยทิฐมานะ

ดวงจิตคนนั้นจะบีบรัดให้ปวดร้าวใจอย่างบอกไม่ถูก จนต้องหาทางได้พบเจอรู้จักกันให้ได้

และเมื่อได้รู้จักกัน จะต้องชะตากันอย่างรวดเร็ว เข้ากันได้แบบเป็นปี่เป็นขลุ่ย 
แต่ละคนก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน แม้ว่าก่อนหน้านี้  คนใดคนหนึ่งจะไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆด้วยทิฐิมานะตนเอง
แต่ก็ยอมกับคู่บุญบารมีของตนเองแทบทุกครั้ง 

เป็นเพราะบุญกุศล จะช่วยกล่อมเกลาทิฐิมานะคนนั้นให้อ่อนลง เพื่อทางแห่งการสร้างบารมีด้วยกันจะได้ดำเนินต่อยอดจากในชาติก่อนได้นั่นเอง  

และระหว่างการคบหากัน จะเกิดการทะเลาะกันน้อยมาก ต่างฝ่ายต่างรู้ใจกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางบุญกุศล และพบกับความเจริญร่วมกันตลอดไป

เครดิต : เว็บญาณทิพย์ โดยคุณ "รักไร้พ่าย" หัวข้อ ความเข้าใจเรื่องคู่ครอง เนื้อคู่ ฉบับรักไร้พ่าย / หัวข้อย่อย คู่บุญ

ขอบคุณภาพ https://pixabay.com ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์พงศ์ ชาญอัมพร

ติดตามข่าวอื่นๆ