คณะอักษร จุฬาฯ สุดปลาบปลื้มในพระมหากรุณา! สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรพระในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบ ๑๐๑ ปี

คณะอักษร จุฬาฯ สุดปลาบปลื้มในพระมหากรุณา! สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรพระในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบ ๑๐๑ ปี

Publish 2018-01-04 15:21:53


เมื่อวันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๒ น. ณ บริเวณด้านหลังหอประชุมจุฬาฯ ระหว่างอาคารมหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรพระสงฆ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครบ ๑๐๑ ปี และวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เฝ้าฯ   รับเสด็จ
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ วชิราวุธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถทำคะแนนสอบเอนทรานซ์เป็นอันดับ ๔ ของประเทศซึ่งถือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๑๖ และ ทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จากนั้นทรงเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อปี ๒๕๒๔
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถทำคะแนนสอบเอนทรานซ์เป็นอันดับ ๔ ของประเทศซึ่งถือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘
และได้ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านจารึกภาษาตะวันออก (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร)  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างนั้น มีพระราชกิจมากจนทำให้ไม่สามารถทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทได้พร้อมกันทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย พระองค์จึงตัดสินพระทัยเลือกทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้สำเร็จการศึกษาที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน โดยทรงทำวิทยานิพนธ์ห้วข้อเรื่อง “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง” ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ หลังจากนั้น พระองค์ทรงทำวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
ที่มา FB : เพจพิทักษ์และเทิดทูลสถาบัน และ ข่าวสารกิจกรรม http://www.chula.ac.th และ http://www.coj.go.th
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม