เป็นบุญของพสกนิกร!! สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ รองรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กยากไร้

เป็นบุญของพสกนิกร!! สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด "บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์" รองรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กยากไร้

Publish 2017-12-13 17:28:15วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสด็จเข้าห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น ๑๐ พระราชทานพระราชวโรกาสให้หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองประธานมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายหนังสือที่ระลึก และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย กรรมการบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ และคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสด็จขึ้นชั้น ๑๒ ทรงตัดแถบแพรเปิด “บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์” พร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับญาติผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล"บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์" เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นบ้านพักพิงฯ หลังที่ ๓ ในประเทศไทย บนเนื้อที่กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รองรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้ทั้งหมด ๔๑ เตียง ประกอบด้วย ห้องนอนเดี่ยว ห้องนอนรวมหญิง ห้องนอนรวมชาย ห้องพักผ่อน ห้องสันทนาการ ห้องครัว และห้องซักล้าง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยให้บริการบ้านพักชั่วคราวตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กยากไร้ได้เข้าพักระหว่างที่บุตรหลานเข้ารับการรักษาตัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มูลนิธิ โรนลัด์ แมคโดนลัด์ เฮาส์ ประเทศไทย หรือ RMHC Thailand ได้ม่งุมั่นดำเนินกิจกรรมให้ความ ช่วยเหลือผ้ปู่วยเด็กและครอบครัวมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า ๑๖ ปี โดยเน้นการดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็ง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ได้ดูแลบุตร หลานที่ป่วยหนักอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะครอบครัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อพาบุตรหลานที่มีอาการ ป่วยหนักขั้นวิกฤตหรือเจ็บป่วยเรื้อรังมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นมาของรัฐบาล มักประสบปัญหา      ความยากลำบากในการหาที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องใช้สอยตลอดระยะเวลาที่บุตรหลานของตนต้อง เข้ารับการรักษาอย่างยาวนานต่อเนื่อง เราจึงมักพบเห็นภาพครอบครัวของผู้ป่วยเด็กนอนหลับพักอยู่ข้าง เตียงผู้ป่วย หรือ ตามริมระเบียงทางเดินของโรงพยาบาล บางครั้งก็ต้องอาศัยอาบน้ำทำ ความสะอาด ร่างกายในห้องสุขาของโรงพยาบาล เป็นต้น
ที่มา : FB:พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม