เจ้ามัลละกษัตริย์ พร้อมข้าราชการ ประชาชนชาวเมืองกุสินารา กว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วมวางดอกไม้จันทน์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวง ร.๙

เจ้ามัลละกษัตริย์ พร้อมข้าราชการ ประชาชนชาวเมืองกุสินารา กว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วมวางดอกไม้จันทน์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวง ร.๙

Publish 2017-10-25 16:46:43

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลามคม ๒๕๖๐ เฟซบุ๊ก Namaste Dhamma  ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความทั้งหมดดังนี้

"เจ้ามัลละกษัตริย์ พร้อมข้าราชการ ประชาชนชาวเมืองกุสินารา กว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วมวางดอกไม้จันทน์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวง ร.๙ "

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานฝ่ายบรรพชิต เจ้ามัลละกษัตริย์ พร้อมทั้งมหาราชินี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โดยในภาคเช้าประกอบพิธีสวดพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลภายในพระอุโบสถและทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ จากนั้นภาคบ่ายประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ ลานพระบรมรูป ร.๙ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

โดยในพิธีประกอบด้วย เจ้ามัลละกษัตริย์ Maharaja Bahadur H.M. Mrigendra Pratap Shahi , King Mall เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องน้อยหน้าพระบรมรูป ร.๙ พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายสักการะ จากนั้นพระอภิธช อัคคมหาสัมธัมม โชติกะ ดร.พระภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า กุสินารา นำพระสงฆ์นานาชาติ ๙ ประเทศ พม่า อินเดีย ศรีลังกา ธิเบต ภูฐาน กัมพูชา เวียดนาม เนปาล สวดมนต์บำเพ็ญกุศลถวาย พระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำพระสงฆ์ไทย สวดพุทธมนต์
สวดมนต์บำเพ็ญกุศลถวาย นักบวชฮินเดียสวดมนต์บำเพ็ญกุศลถวาย และนักบวชมุสลิม สวดมนต์บำเพ็ญกุศลถวาย
จากนั้น เจ้ามัลละกษัตริย์ พร้อมทั้งมหาราชินี ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ และเป็นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทน์ส่งน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ สู่สวรรคาลัย

ซึ่งในวันนี้ มีพระสงฆ์นานาชาติ ข้าราชกาลชั้นผู้ใหญ่ ครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน เมืองกุสินารา กว่า ๑,๕๐๐ คน เดินทางมาน้อมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย ณ ลานพระบรม ร.๙ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย และทุกท่านจะได้รับมอบต้นไม้จันทร์หอม ซึ่งเป็นไม้มงคล มอบให้นำไปปลูกไว้ในหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ด้วย

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๗ และเสร็จสมบูรณ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยมีพระสงฆ์ไทยและพุทธบริษัทแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยชาวพุทธอินเดีย ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นที่เมืองกุสินารา อันเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานอันสำคัญสุดที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคืนสู่มาตุภูมิ เพื่อยเผยแพร่พระเกียรติคุณของประเทศไทย ซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ องค์พระประมุขของชาติ และองค์เอกอัตรนูปถัมภกแห่งพระพุทธศาสนา

ในการจัดสร้างวัดไทยในแดนมหาปรินิพพานนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์" ซึ่งมีความหมายว่า "วัดที่ชาวไทยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง การครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี" พร้อมทั้งพระราชทานนามพระพุทธปฏิมากร ที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถว่า "ภปร" ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ และตราสัญญาลักษณ์งานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ประดิษฐานหน้าบันอาคารเฉลิมพระเกียรติด้วย


เมื่อพระอุโบสถสร้างสำเร็จเรียบร้อย คณะกรรมการวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้กราบบังคมทูลของพระราชทานพระมหาเจดีย์ พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานแบบพระมหาธาตุเจดีย์ พร้อมด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้าง พระราชทานนามว่า "พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" อีกทั้งมีพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งพระราชศรัทธา พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และเส้นพระเจ้าให้ประดิษฐานสถิต ณ พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา บนแผ่นดินพุทธภูมินี้ด้วย

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๓ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างะรับรมรูปเต็มพระองค์ ประดิษฐานในปริมณฑลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นพระบรมรูปองค์แรกในโลกที่ประดิษฐาน ณ ต่างประเทศ ยังความปลื้มปีติมายังประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเหนือเกล้าฯ นี้ จะสถิตบนแผ่นดินเมืองกุสินารา และท่ามกลางดวงใจพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่อไป


ขอบคุณภาพและข้อมูลทั้งหมดจากเฟซบุ๊ก Namaste Dhamma ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ