ด้วยพระกรุณา..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เลื่อน วันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ ร.๙ เป็นวันที่ ๕ ตุลาคม

ด้วยพระกรุณา..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เลื่อน วันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ ร.๙ เป็นวันที่ ๕ ตุลาคม

Publish 2017-09-27 07:10:16

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากเดิมวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ออกไป เป็นถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของคืนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 
ประกาศสำนักพระราชวัง

 

เรื่อง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมานั้น และเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ สํานักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะขอเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้าย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ เรียบร้อย และสมพระเกียรติไปแล้วนั้น

 

บัดนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงความอาลัยรัก ความศรัทธา และความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ สักครั้งหนึ่งในชีวิตของตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในห้วงระยะเวลาที่เหลืออยู่จากประกาศสำนักพระราชวังที่ได้กำหนดไว้ก่อนที่จะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

ด้วยทรงซาบซึ้งในน้ำใจ ทรงห่วงใยว่าประชาชนจะมีโอกาสกราบถวายบังคมพระบรมศพได้ไม่ทั่วถึง และเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน ในการนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนกำหนดการวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากเดิมวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ออกไป เป็นถึงเวลา ๒๔ นาฬิกา ของคืนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู