ความรู้ - ทักษะ - วิจารณญาณ - คุณธรรม สร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต พระราชโอวาทจาก สมเด็จพระเทพฯ ถึง บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Publish 2017-09-19 07:22:16

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๗ น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง ย่อมมีพื้นฐานมาจากความเจริญมั่นคงของบุคคล แต่การที่บุคคลจะบรรลุถึงความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืนได้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ ๔ อย่าง อย่างแรก คือความรู้ทางวิชาการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงานสร้างตัว สร้างฐานะ อย่างที่สอง คือทักษะความสามารถในการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ความรู้ที่มีอยู่บังเกิดผลเป็นประโยชน์ขึ้น อย่างที่สาม คือวิจารณญาณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถพิจารณาและวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ได้ตามเป็นจริง อย่างที่สี่ คือคุณธรรม ซึ่งคอยกำกับควบคุมความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง ปัจจัยแห่งความเจริญทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากบุคคลไม่พยายามฝึกตนอยู่เป็นนิตย์ ทั้งในทางความรู้ความสามารถและความคิดจิตใจ บัณฑิตทั้งหลายได้ทราบดังนี้แล้ว จึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมตนให้มีปัจจัยทั้ง ๔ อย่างครบถ้วน จะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงาน ให้ประกอบส่งเสริมเข้าด้วยกันกับทุกคนทุกฝ่ายเป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและประเทศชาติ"

 


ขอบคุณภาพจาก wasant studio

และเนื้อหาจาก : เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน