สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมประทานโอวาท ขอให้บัณฑิตตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อสังคมอยู่เสมอ

Publish 2017-09-19 07:08:09

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๕๒ น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บุคคลแต่ละคนย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนร่วมอยู่ ข้อนี้หมายความว่า การประพฤติตนปฏิบัติงานของบุคคลมีผลต่อความผาสุกมั่นคงของสังคม และความร่มเย็นเป็นสุขของสังคม ก็มีผลต่อความสุขความเจริญทั้งในชีวิตและกิจการงานของบุคคลเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ทุกคนผู้เป็นสมาชิกของสังคม จึงมีหน้าที่สร้างสรรค์จรรโลงสังคมของตน ให้เป็นที่ที่ทุกคนจะได้อยู่ได้อาศัยอย่างเป็นสุข และสามารถประกอบกิจการงานให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้ ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน ที่จะต้องยึดมั่นในระเบียบแบบแผนที่ดีงามของสังคม และปฏิบัติกับทุกคนทุกฝ่ายด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความสุจริตจริงใจ เมื่อทุกคนทุกฝ่ายเคารพแบบแผนกฎเกณฑ์ที่ดีที่ถูกต้อง และมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงแล้ว ความผูกพันความพร้อมเพรียงทั้งในการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็จะบังเกิดขึ้น อำนวยความสุขความเจริญมั่นคงทั้งแก่บุคคลและสังคมพร้อมทุกส่วน บัณฑิตผู้จะต้องออกไปดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานในสังคมต่าง ๆ จึงควรจะได้ยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่พูดนี้อย่างเคร่งครัด ด้วยความสำนึกตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อสังคมอยู่เสมอ"

 


ขอขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน