เผยวิธีทำพิธีอารธนารับการพุทธาภิเษกด้วยยันต์เกราะเพชรตามตำหรับหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ที่สามารถทำได้ที่บ้านตามวิธีวัดท่าซุง

Publish 2017-08-24 15:26:51


เผยวิธีทำพิธีอารธนารับการพุทธาภิเษกด้วยยันต์เกราะเพชรตามตำหรับหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ที่สามารถทำได้ที่บ้านตามวิธีวัดท่าซุง

"..วิธีการอาราธนารับการพุทธาภิเษกด้วยยันต์เกราะเพชรด้วยตนเองที่บ้านพร้อมกับในวันพุทธาภิเษกที่หลวงพ่อฤๅษีลิงดำเคยทำมาหลังจากหลวงพ่อไม่อยู่ นอกจากวัดท่าซุง ยังสายของลูกศิษย์อีกหลาบวัดทำเฃ่น วัดท่าขนุน กาญจนบุรี วัดโคศุภราช อ่างทอง  ซึ่งทุกที่มักจะจัดในวันเสาร์ขึ้น ๕ค่ำแต่แตกต่างในเดือนหรือฤกษ์ในแต่ละวัดจะกระทำ แต่ที่วัดท่าซุงก็จะชอบเริ่มทำพิธี ๑๘.๐๐ น. และถ้าไปที่วัดไม่ได้สามารถทำรับพุทธาภิเษกด้วยตนเองที่บ้านควรเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น.." 

 
..สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อไหว้ครูจัดพานครูต่างหาก ส่วนที่จุดธูปเทียนบูชาพระก็จุดต่างหาก อย่าขี้เหนียวธูปเทียน
- ธูป ๕ ดอก 
- เทียนหนัก ๑ บาท ๒ เล่ม 
- ดอกไม้สด (ถ้ามี ๓ สี เลือกดอกไม้มา ๓ ชนิดเลยครับ เช่น ดอกบัว ดาวเรือง มะลิ หรือดอกไม้อื่นๆ ที่หาได้)
..ทำพิธีหน้าหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาพระ หรือถ้าไม่มีก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออก..
..กรณีผู้ที่ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ ขอให้ทุกท่านอาบน้ำชำระกายให้เรียบร้อย จัดเตรียมเครื่องบูชาครูพร้อมแล้ว ให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตั้งใจสมาศีล ๕ ที่หน้าองค์พระ แล้วน้อมกราบอาราธนาบารมีคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ตั้งแต่องค็ปฐมลงมาถึงองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เทพพรหมทั้งหลาย และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย อันมี หลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด
..ขอได้โปรดแผ่พระบารมีครอบคลุมร่างกายของข้าพระพุทธเจ้า ให้เป็นตาข่ายเหมือน "ยันต์เกราะเพชร" เพื่อเป็นสิริมงคล...(แล้วแต่จะอธิษฐาน)ให้เหมือนกับที่หลวงพ่อท่านเคยทำสมัยยังมีชีวิตอยู่ ในขณะนั้นให้ตั้งเวลาไว้ประมาณ ๓๐ นาที แล้วภาวนาคำว่า "พุทโธ" ไว้ตลอดเวลาด้วย

 
..ลำดับขั้นตอนพิธีการวันเสาร์ห้าสำหรับผู้ที่ทำพิธีอยู่ที่บ้านควรเริ่มจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น.สมาทานศีล๕ สมาทานพระกรรมฐาน และสวดอิติปิโส สะวาขาโต สุปะฏิปัยโนฯ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.
..สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อบูชาครู(ทำพิธีหน้าหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาพระ)
..พานบูชาครู..
- ธูป ๕ ดอก 
- เทียนหนัก ๑ บาท ๒ เล่ม 
- ดอกไม้สด ๓ สี
- เงินบูชาครู (แล้วแต่จะนำเอาไปทำบุญ)
..จุดธูปเทียนบูชาพระแล้ว ว่าอะระหัง สัมมา เป็นต้น กราบพระ ๓ ครั้งจบแล้วให้ตั้งใจสมาทานศีล และสมาทานพระกรรมฐาน ดังนี้
..สมาทานศีล..
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ (ว่า ๓ ครั้ง)
..สมาทานพระกรรมฐาน..พร้อมกับยกพานบูชาครูที่จัดเตรียมไว้..
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจัจฉามิ
ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ เทพพรหมทั้งหลาย และครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆ กันมา มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด ขอได้โปรดครอบคลุมกายและจิตของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และขอให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย และอันตรายทั้งปวง ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ
แล้วหลับตาภาวนาว่า "พุทโธ" ไปเรื่อย ๆ ถ้าใครได้มโนมยิทธิก็จับพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้า อธิษฐานขอพระพุทธรัศมีเป็นเหมือนตาข่ายของ "ยันต์เกราะเพขร" ให้ครอบคลุมตนเองไว้ตลอดเวลา ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี
ข้อสังเกต  ถ้าใครมีความอาการหนักที่ศีรษะนิดๆ หรือคันยิบๆ หรือสัมผัสว่ายันต์ได้ครอบคลุมแล้ว ลักษณะที่กล่าวเป็นตัวอย่างเช่นนี้ ให้มั่นใจว่าผู้นั้นได้รับ "ยันต์เกราะเพชร" แล้วแน่นอน (บางคนได้รับยันต์แล้ว แต่ก็ไม่เกิดอาการดังกล่าว หรืออาจจะเกิดแตกต่างกันไปบ้างก็ขอให้มั่นใจ) ส่วนสตรีที่มีครรภ์ โปรดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้สำหรับลูกในท้องอีกชุดหนึ่งด้วย
ที่มา เนื้อหาบางส่วน FB: พ่อสอนลูกโดยคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษีวัดท่าซุงสอนลูกหลาน และเวปวัดท่าซุง 


 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ