น้ำพระทัยพระพุทธเจ้าหลวง!! ๕ สิงหาคม ครบรอบ ๑๓๐ ปี วันพระราชทานกำเนิด "โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" #วันนี้ในอดีต (ชมคลิป)

Publish 2017-08-05 10:43:15

             วันนี้ในอดีต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อย ชั้นประถม เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๓๐ ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาวิชาการและวิชาทหารแก่พระบรมวงศานุวงศ์และบุตรข้าราชการ โดยพระราชทานนามว่า “โรงเรียนทหารสราญรมย์”
            หลังจากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนนามโรงเรียนนายร้อย ดังนี้ ใน พ.ศ. ๒๔๔๐ นาม “โรงเรียนสอนวิชาทหารบก” และใน พ.ศ. ๒๔๔๑ นาม“โรงเรียนทหารบก” ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรดเกล้าฯให้สร้างโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมที่ถนนราชดำเนินนอก และเสด็จฯไปทรงประกอบพิธีเปิดในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒ ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนชั้นประถมและชั้นมัธยม และเปลี่ยนนามโรงเรียนเป็น "โรงเรียนนาย-ร้อยทหารบก" ต่อมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงเรียนนายร้อยพระ-จุลจอมเกล้า” ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๑  

 

            ต่อมาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ถนนราชดำเนินนอกอยู่ในสภาพแออัด ด้วยมีจำนวนนักเรียนนายร้อยเพิ่มขึ้น สถานที่ฝึกศึกษา เล่นกีฬา และสถานที่พักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดสภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการเป็นโรงเรียนนายร้อยหลักของประเทศ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชดำริให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีสถานที่ตั้งแห่งใหม่ ณ บริเวณเขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

             โรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ได้กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน

 

 


            เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนนายร้อย พร้อมด้วยศิษย์เก่า ได้พร้อมใจกันเดินเท้าออกจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสถานที่ตั้งเดิมเข้าสู่สถานที่ตั้งแห่งใหม่ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการนำกำลังพลเข้าสู่สถานที่ตั้งแห่งใหม่ด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงกัน

 

 

            ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ถือเป็นการเปิดโรงเรียนนายร้อยแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ และได้ดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักของกองทัพบก ออกมารับใช้ประเทศชาติ เป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง ๑๐๐ กว่าปี 

 

ที่มาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

              เพจ กลุ่มพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน อ้างอิงจาก  http://www.tourismcrma.com/

        ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ