“เจ้าฟ้านักการศึกษา” “สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จเปิดอาคาร รร.สาธิตนานาชาติ นครปฐม … “แสงแห่งปัญญา ทำให้ทุกคนมองเห็นได้”

Publish 2017-07-22 17:02:11

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น.

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อโรงเรียน “Mahidol University International Demonstration School” ทรงปลูกต้นประดู่แดง และเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่อาคาร เพื่อทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลต่างๆ และนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของนักเรียน

 
ทั้งนี้ หนึ่งในหลายสมัญญาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คือ “เจ้าฟ้านักการศึกษา” อันเนื่องมาจากพระราชหฤทัย ที่ทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมจะต้องแสวงหาความรู้หรือการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ปัญญาที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุแห่ง ทุกข์ได้ เพราะพระองค์ท่านเปรียบปัญญาดุจแสงสว่าง และทรงขยายความไว้ว่า

“...ตามหลัก วิทยาศาสตร์ คนและสัตว์จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ จะต้องมีแสงสว่าง เช่น ถ้าเรานำเอาขวดใบหนึ่ง ไปตั้งไว้ในห้องที่มิดชิด แสงสว่างลอดเข้าไม่ได้ แม้เราจะรู้ว่ามีขวดอยู่ในห้องนั่นก็จริง แต่เราก็ไม่สามารถมอง เห็นขวดนั้นได้ เนื่องด้วยแสงสว่างจากนอกห้องไม่สามารถลอดเข้ามาในห้องได้แต่ปัญญานั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาใด ย่อมสามารถส่องนำทางให้แก่มนุษย์ได้ แสงธรรมดาจากดวงอาทิตย์ ดวงไฟ หรือแหล่งกำเนิด อื่น ๆ ก็ตาม ไม่อาจทำให้บุคคลที่สายตาพิการมองเห็นได้แต่แสงแห่งปัญญานั่นอาจทำให้ทุกคนมองเห็นได้...หมายความว่า ปัญญาทำให้คนเราเห็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้


ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและโดยวิธีใด การแสวงหา ความรู้หรือ การศึกษาคงเป็นคำตอบที่ทุกคนคงกล่าวได้ตรงกัน แต่การศึกษาโดยทั่วไป มิได้มีความหมายถึงเฉพาะการไปโรงเรียน ฟังคำสั่งสอนของครูอ่านหนังสือ หรือทำการบ้านเท่านั้น แต่ "การศึกษา" ในที่นี้หมายถึง การที่จะได้มาซึ่งความรู้ทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย ซึ่งรวมเรียกว่า การศึกษาตลอดชีวิต และควรต้องแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องจนมีบางคนกล่าวว่า ชีวิต คือ การศึกษา และการศึกษาก็คือชีวิต

ดังพระราชนิพนธ์ที่พระองค์เคยประพันธ์ไว้ ...

                            ปัญญาเป็นทรัพย์ล้ำ เลอเลิศ
เป็นสิ่งอันประเสริฐ ยิ่งล้น
อาจก่อเกียรติช่วยเชิด ชูชื่อ
รู้จักนำต้นพ้น จากห้องทุกข์กรรม

พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๙

 


(ทรงปลูกต้นประดู่แดง ในคราวเสด็จเปิดอาคารเรียน รร.สาธิตนานาชาติ นครปฐม)

ข้อมูลจาก : เพจกลุ่มพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน / เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม / เว็บไซต์มูลนิธิยุวฑูตความดีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไญยิกา เนื่องจำนงค์