ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ!! ในหลวง ร.๑๐ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำสิ่งของพระราชทานมอบให้นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ลพบุรี

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ!! ในหลวง ร.๑๐ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำสิ่งของพระราชทานมอบให้นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ลพบุรี

Publish 2017-07-13 11:20:15

           ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนคนไทย พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๒ กรฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจำนวน ๘๐๐ ชุด กระเป๋าเป้พระราชทาน จำนวน ๑๙๗ ใบ และผ้าขนหนูพระราชทาน จำนวน ๘๐๐ ผืน มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี           โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทาน ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษา ที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปัจจุบันได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษามุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน และเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา 


            ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๗๑๗ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๕ คน ซึ่งมีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมรพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย ทรงเป็นห่วงพสกนิกรอย่างมาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

ขอบคุณที่มา : สำนักงานงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

                   เพจ กลุ่มพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ติดตามข่าวอื่นๆ