ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ!! "สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ" เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ติดตามผลโครงการพระราชดำริ !!

Publish 2017-05-12 09:50:53

       (11 พ.ค. 60)  เวลา 13.47 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยโรงเรียนนี้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 76 คน ,ครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือครู ตชด. 7 นาย ,ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน และครูอัตราจ้าง 2 คน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง อาทิ

       ด้านส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา พบว่ากลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน มีภาวะความเตี้ย 6 คน แก้ไข ปัญหาโดยการออกให้ความรู้ด้านการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่กับผู้ปกครอง พร้อมให้อาหารเสริมแก่เด็กนักเรียน อีกทั้งให้นักเรียนออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือก และเล่นกีฬาทุกวัน
       ด้านการศึกษา ผลการทดสอบพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับชาติ สาเหตุเกิดจากนักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และอ่านโจทย์ปัญหาไม่เข้าใจ ซึ่งทางโรงเรียนฯ มีแนวทางแก้ไข โดยการสอนเสริมและแนะนำการทำข้อสอบ รวมทั้งส่งเสริมการรักการอ่าน

       โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาการของเด็กชั้นปฐมวัย ผ่านสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีพัฒนาการที่ดี

        ส่วนด้านการส่งเสริมอาชีพ ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เข้าไปช่วยสอนการนำผลผลิตทางการเกษตร มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ นมถั่วมะแฮะ ขนมหวานเม็ดขนุนมะแฮะและกล้วยอบน้ำผึ้ง นำจำหน่ายในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าไปช่วยสอน การตัดผมชาย และการซ่อมรถจักรยาน


       ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในปีการศึกษา 2560 ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พืชผักสวนครัว และไม้ผลชนิดต่างๆ รวมทั้งด้านปศุสัตว์ อาทิ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง วัว สุกร และปลาดุก มีเพียงพอในการประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนทุกคน อีกทั้งยังขยายผลโครงการสู่ครัวเรือนนักเรียน ปัจจุบันมีผู้ปกครอง ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 18 ครัวเรือน

        ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎร โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 164 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก

 

ที่มาจาก : กรมประชาสัมพันธ์

              เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ