สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนา ในงานเทศน์มหาชาติ...๑๐๐ปี จุฬาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๐ – ๒๒ พ.ค.๖๐

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนา ในงานเทศน์มหาชาติ...๑๐๐ปี จุฬาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๐ – ๒๒ พ.ค.๖๐

Publish 2017-05-08 15:58:58

๑๐๐ ปี จุฬาฯ จัดเทศน์มหาชาติเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๐ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร ในงาน100ปี จุฬาฯ เทศน์มหาชาติ ถวายพระราชกุศลซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย รุ่นเข้าปี 2510 จะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมเกล้าฯอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 20พฤษภาคม2560เวลา15.00น.            งานเทศน์มหาชาติที่จัดขึ้นในวาระครบ100ปีแห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ เป็นงานมหากุศลซึ่งประกอบด้วยการแสดงพระธรรมเทศนารวม13 กัณฑ์ เป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะมาประสูติและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันว่าด้วยชาติสำคัญ เนื่องจากพระ โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรอัน โดยได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีครบทั้ง สิบประการ ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการแสดงธรรมเทศนาในกัณฑ์อื่นๆอีก12กัณฑ์ระหว่างวันที่ 21-22พฤษภาคม 2560

 

          ชาวจุฬาฯทุกภาคส่วนได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานว่า ผลบุญใดๆ อันจะเกิดมีแต่กิจเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานี้ ขอให้มีส่วนเสริมเพิ่มบุญญาบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช บรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริ ฐให้สถิตเสถียรในทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติไปตลอดชั่วกาลนาน

 

            รายได้จากการบริจาคร่วมทำบุญ ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอ บให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสมทบเงินกองทุนจุฬาลงกรณ์บ รมราชสมภพ และมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯใ นพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดสร้างห้องนิทรรศการเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี

 

           ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญมหากุศ ลสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพสามารถโอนเงินเข้าบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพื่อรับเงินบริจาค)ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีเลขที่ 152-4-87883-0 และแฟกซ์สำเนาใบฝากเงินและใบแสดงความจำนงร่วมทำบุญไปที่ศูนย์พั ฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ที่ 02 218 3360 หรือ โทร 02 218 3359-60ใบเสร็จนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ส่วนผู้ประสงค์บริจาคจัดสร้างห้ องนิทรรศการ สามารถโอนเข้าบัญชี มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ-เงินรับบริจาคจัดสร้างห้องนิทรรศกา ร ร.๙ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ บัญชีเลขที่ 038-4-62957-6พร้อมแฟกซ์สำเนาใบฝากเงินและใบแ สดงเจตจำนงไปที่ 02 215 6418 หรือโทร02 215 3488ใบเสร็จนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ทั้งนี้ภายในวันที่ 22พฤษภาคม 2560


ซึ่งการฟังธรรมมีอานิสงส์ ๕ อย่าง ดังนี้

1. อัสสุตัง สุณาติ ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังและได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้

2. สุตัง ปะริโยทะเปติ สิ่งที่เคยได้ฟังแล้วก็จะทำให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น

3. กังขัง วิหะนะติ สามารถแก้ข้อข้องใจ บรรเทาความสงสัยในเรื่องนั้น ๆ ได้

4. ทิฏฐิง อุชุง กะโรติ ทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

5. จิตตะมัสสะ ปะสีทะติ จิตใจย่อมผ่องใส คือสะอาด สงบ และสว่าง

               การฟังธรรมเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า ธัมมัสสวนมัย คือบุญสำเร็จได้ด้วยการฟังธรรม ขอให้ลองสำรวจดูตัวเองว่า เวลาฟังเทศน์ฟังธรรม เรามีพฤติกรรมอย่างไรในบรรดาพฤติกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น อันจะเป็นเหตุให้ได้รับอานิสงส์ แห่งการฟังธรรมอย่างสมบูรณ์

 

อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ  การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์  ทั้ง ๑๓ กัณฑ์จะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้

          1.  เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว  จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า  พระนามว่า  ศรีอริยเมตไตรย  ในอนาคต

          2.  เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร

          3.  เมื่อตายไปแล้วจะไม่ตกนรก

          4.  เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่า  ศรีอริยเมตไตรยจะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์

          5.  ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์  จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคล

 

 

ที่มา : chula.ac.th , mahachat.com ,chaoprayanews.com


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน