สวนนงนุชพัทยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กับสถานการศึกษา 11 แห่ง(มีคลิป)

Publish 2018-06-16 15:40:32


       วันนี้(16 มิ.ย.61) ที่ห้องริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  นายกัมพล  ตันสัจจา  ผู้อำนวยการสวนนนุชพัทยา  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวะศึกษา 11 สถานศึกษา กับสวนนงนุชพัทยา โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุขุม  กาญจนสุระกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง และผู้แทนจากสถานศึกษาอาชีวะศึกษา 11 สถานศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


                   ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ จึงได้มีการร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวะศึกษา 11 สถานศึกษา กับสวนนงนุชพัทยา        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการ จึงได้เกิดการ่วมมือกันจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลง ขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชวศึกษา ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

บรรยงค์   จันทร์รอด   ผู้สื่อข่าวประจำศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก
รายงานจาก  ศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก (สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี)
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อาทิตย์ กลิ่นทวี
HASTAG :