หน่วยงานผนึกกำลังพลิกมิติภาคเกษตรไทยสู่ “ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล”หนุนประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา-ไอทียกระดับเกษตรกรสู่ “เกษตรอัจฉริยะ 4.0

Publish 2018-05-24 22:09:41

กระทรวงเกษตรฯจับมือ5หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่   โดยยึดศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯพื้นกว่า 1.3พันไร่เป็นพื้นที่ต้นแบบประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา-ไอทีสมัยใหม่พัฒนาเกษตรกรไทยสู่ “เกษตรอัจฉริยะ4.0'  และผลักดันเป็นศูนย์กลางเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคต 

วันนี้(24 พค.61) ณ.ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 6 ฝ่าย นำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เพื่อร่วมกันพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ เป็นศูนย์กลางเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ในอนาคต 

  


 หน่วยงานผนึกกำลังพลิกมิติภาคเกษตรไทยสู่ “ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล”หนุนประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา-ไอทียกระดับเกษตรกรสู่ “เกษตรอัจฉริยะ 4.0

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เพื่อสนองนโยบายเกษตรกรยุค 4.0 ของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมการพัฒนาภาคเกษตรไทยเพื่อก้าวไปสู่ (Agricultire Digital Transform) ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ซึ่งเป็นบทบาทและภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ โดยการสร้างเกษตรกร Digital Farmers ให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการและความแตกฉานด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่  เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตร ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และส่งมอบโภชนาการที่ดีให้แก่ผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต  จึงได้ผลักดันศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริจังหวัดระยอง   ให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร  และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้กับไอทีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยก้าวสู่ “เกษตรอัจฉริยะ4.0'  และเป็นNational  Agricultural  Innovation  Center  สำหรับให้เกษตรกรที่ต้องการความรู้ ได้รับความรู้และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้พร้อมรับการเกษตรสมัยใหม่  ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผ่านการจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Show Case) การวิจัยและทดลองเพื่อขยายผล (Laboratory) การเรียนรู้ประสบการใหม่จากของจริง (Sand Box & Phenomenon Based Learning)   สำหรับจุดเด่นของศูนย์ฯนี้ในอนาคตคือ      

- การจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Show Case) ด้านพืช สัตว์ และประมง เช่น เทคโนโลยีการเตรียมการเพาะปลูก การหว่านลงเมล็ด การเก็บเกี่ยว โดยเครื่องจักรเข้าช่วยในทุกขึ้นตอน ไม่ว่าจะเป็นรถไถหว่าน รถแทรคเตอร์ ซึ่งมีระบบเชื่อมสัญญาณดาวเทียม  เข้าไปในรถเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจจับแปลงเพาะปลูกและสำรวจสภาพอากาศของพื้นที่เกษตรนั้นๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการคำนวณระยะการเก็บเกี่ยวที่แม่นยำขึ้น

หน่วยงานผนึกกำลังพลิกมิติภาคเกษตรไทยสู่ “ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล”หนุนประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา-ไอทียกระดับเกษตรกรสู่ “เกษตรอัจฉริยะ 4.0

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ซึ่งกระบวนการผลิตสินค้าจะเชื่อมต่อกับความต้องการของผู้บริโภคโดยตรงการใช้ความรู้สมัยใหม่จะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันให้เติบโต มั่งคง และการสร้างงานในทุกการผลิต  ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ คาดหวังว่า “โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ จะเป็นพื้นที่ต่อเติมความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่ภาคการปฏิบัติจริงของเกษตรกร รวมทั้งสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีทำการเกษตร พัฒนาตนเองเป็น Digital Citizen และสร้าง Social Movement ที่สามารถอยู่ร่วมระบบเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างมั่นคงในอนาคต” 

ภาพ/ข่าว ราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์จ.ระยอง

รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายราชัญ กองทอง (ติ๊ก)
HASTAG :