กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI "มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว"

Publish 2018-03-23 15:45:16

    สระแก้ว - กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI "มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว" เพื่อติดเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ GI ไทย คาดเพิ่มมูลค่าราคามะม่วงน้ำดอกไม้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น ผู้ปลูกมะม่วงส่งออก ระบุ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคัดพิเศษจากเดิมขายกล่องละ 500 บาท จะเพิ่มเป็น 700-800 บาท

    เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว มีการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว เป็นประธาน ร่วมกับ น.ส.จันทร์เพ็ญ สอนสมสุข หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และเกษตรกรกว่า 70 คน เข้าร่วมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโครงการและการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีการนำเสนอร่างคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ,ร่างคำสั่งคณะกรรมการผู้มีหน้าที่จัดทำคำขอขึ้นทะเบียนและผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมีการหารือและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 

    ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญหา ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ไทยแล้ว 80 สินค้า ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรหรือสินค้าหัตถกรรมที่ผู้ผลิตในชุมชนได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และลักษณะพิเศษที่เป็นผลมาจากปัจจัยธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของแหล่งผลิต ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ที่สั่งสมกันมาจนมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานทั่วไป  ดังนั้น การใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์กับสินค้า จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของชุมชนที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า การสร้างความเชื่อถือในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของสินค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง  พร้อมทั้งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และชุมชนต่าง ๆ เล็งเห็นความสำคัญในการขึ้นทะเบียน และติดเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ GI ไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้วย 

     ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนดังกล่าวเพื่อให้รู้ว่า สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าจริง และอยู่ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดขึ้นเท่านั้น หลังจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนฯ มะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับเรื่องความหวาน ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะระบุความเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น พื้นที่ปลูก สภาพผลผลิต ลักษณะทางเคมี ไบโอชีวะเป็นอย่างไร จากห้องปฏิบัติการ แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียน และมะม่วงที่ติดตราสัญลักษณ์นี้ จะถือว่า เป็นของแท้ เป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดสระแก้วจริง 

    " หลังจดทะเบียนแล้วจะมีผลต่อมูลค่าเพิ่มของมะม่วงน้ำดอกไม้ จ.สระแก้ว ทำให้จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับ ซึ่งหลังดำเนินการเสร็จสิ้นจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หลังจากนำร่องด้วยการขึ้นทะเบียนมะม่วงน้ำดอกไม้ จ.สระแก้วแล้ว จะดำเนินการในสินค้าและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสระแก้วอื่น ๆ เช่น ชมพู่เพชรคลองหาด ด้วย ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อไปมหาวิทยาลัยฯ หรือเกษตรอำเภอ เพื่อขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้" ดร.สุพจน์ กล่าว 


    ทางด้าน นายวรเทพ แก้ววงษ์นุกูล กรรมการสมาคมมะม่วงไทย อยู่บ้านเลขที่ 359 ม.1 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ผู้ประกอบอาชีพปลูกและผลิตมะม่วงส่งออกต่างประเทศและในประเทศ  ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเนื้อที่รวมประมาณ 8,000 ไร่ พื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น และคลองหาด ส่งมะม่วงออกต่างประเทศกว่า 100 ตันต่อปี กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI "มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว" มีผลดีต่อเกษตรกรและผู้ปลูกมะม่วงอย่างมาก เพราะผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จ.สระแก้วในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งเนื้อ รูปทรง ขนาด รสชาติ และสีผิว อีกทั้งเป็นมะม่วงปลอดสารพิษด้วย ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนมีการเช็คพื้นที่ปลูกจากผู้ปลูกมะม่วงทั้งจังหวัด 40,000 ไร่ คาดว่า จะมีผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ประมาณกว่า 1 หมื่นไร่ 

    นายวรเทพ กล่าวอีกว่า หากมีการขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้น จะมีผลดี คือ เป็นการยกระดับมะม่วงสระแก้ว เป็นมะม่วงที่มีคุณภาพพิเศษ  หากมีการติดตราสัญลักษณ์ GI และรับรองด้วย ราคาจะขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เช่น จากมะม่วงคัดพิเศษปัจจุบันส่งที่ราคากล่องละ 500 บาท จะเพิ่มเป็น 700-800 บาทเลยทีเดียว เพราะเป็นการยกระดับมะม่วงธรรมดาเป็นมะม่วงที่พัฒนาพิเศษ ทั้งนี้ ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบแล้วว่า มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของ จ.สระแก้ว มีคุณภาพและได้มาตรฐานจริง ถือเป็นชื่อเสียงของจังหวัดสระแก้ว จึงเร่งให้รีบดำเนินการจดทะเบียน GI ซึ่งเกษตรกรและชาวสวนก็รอผลเรื่องนี้อยู่เช่นกัน 

ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สระแก้วติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายยุทธนา พึ่งน้อย(เป๊ก)
HASTAG :