กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (มีคลิป)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (มีคลิป)

Publish 2018-03-21 02:27:05

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงจัดสัมมนาด้านความปลอดภัย

 “ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ”ภายใต้แนวคิดจัดทำ “โครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย” เพื่อให้ภาครัฐมีส่วนรวมในการดูแลแรงงานก่อสร้างให้มีความปลอดภัยในการทำงาน และลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน ตามแผนความปลอดภัย

ณ  โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง นายควง  ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 เป็นประธาน ในพิธีเปิด การอบรมโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ /รฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวนประมาณ 120 คนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งที่มีการก่อสร้างมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง,เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของแรงงานก่อสร้างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
นายควง  ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5  กล่าวว่า การที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ให้ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จังหวัดลำปาง  จัดการอบรมตามโครงการฯ นี้ขึ้น  นับว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน  ทั้งในส่วนราชการในภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างในหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ให้พื้นที่หรืองานก่อสร้างที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความปลอดภัยในการทำงาน และกำกับดูแล ให้สถานประกอบกิจการ (ผู้รับเหมา) ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายที่ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของแรงงานก่อสร้างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้นำความรู้ด้านกฏหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไปกำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในส่วนที่ท่านเกี่ยวข้องให้สัมฤทธิ์ผล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ  “ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ”

 ความปลอดภัยผู้ใช้แรงงาน

ทางด้านนางชิษณุภรณ์  บุรีคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดเผยว่าการอบรมครั้งนี้  จัดขึ้นโดย ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5  กองความปลอดภัยแรงงาน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการในภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแล และเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง   สืบเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล จึงทำให้กิจการก่อสร้างในประเทศขยายตัวเพิ่มปริมาณมากขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามการปฏิบัติงานในงานก่อสร้างคืออุบัติเหตุซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้ความสูญเสียจากงานก่อสร้างในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ และมีคนงานจำนวนมากที่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง สิ่งที่ส่งผลให้ความถี่และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นคือการนำเอาเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร อันทันสมัยมาใช้เพื่อทุนแรงและประหยัดเวลา ความปลอดภัยพื้นฐานในงานก่อสร้างยังถูกละเลย ขาดความสนใจและเอาใจใส่จากผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างจริงจัง นอกจากนี้คนงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม ฉะนั้นการป้องกันอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น

 

 

 

สัมมนาวิชาการความปลอดภัยผู้ใช้แรงงานต่างด้าว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ขึ้น โดยกฎกระทรวงทั้งสองฉบับมีเจตนารมณ์ให้นายจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ขณะเดียวกันภาครัฐก็มีการก่อสร้างเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเช่นกัน แต่ยังมิได้มีการดำเนินการเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานก่อสร้าง ดังนั้นกรมฯ จึงมีแนวคิดจัดทำ “โครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย” เพื่อให้ภาครัฐมีส่วนรวมในการดูแลแรงงานก่อสร้างให้มีความปลอดภัยในการทำงาน และลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินเช่นกัน การอบรมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ ,เพื่อให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด,เพื่อให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีการก่อสร้างมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง,เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของแรงงานก่อสร้างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

นิวัตรธาตุอินจันทร ์ -ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักทีนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิวัตร ธาตุอินจันทร์
HASTAG :