สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช พัฒนานนักศึกษาปี 1 ปรับตัวใช้ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ห่างไกลจากยาเสพติด

Publish 2018-02-18 15:15:55

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ช่วยนักศึกษาปี 1 ปรับตัวใช้ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ห่างไกลจากยาเสพติด

วันที่ 18 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ดร.ฆนัท ธาตุทอง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมค่ายละลายพฤติกรรมรู้เท่าทันโทษยาเสพติด โดยมีบัณฑิตใหม่ 400 คน เข้าค่ายอบรมเป็นเวลา 1 วัน โดยมีชุดโมบายของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มาให้ความรู้

 ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดีฯ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา ถือเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญเป็นอย่างมากในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งด้านการเรียน การทำกิจกรรม การเข้าสู่สังคมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จากที่เคยอาศัยอยู่ในบ้าน มีผู้ปกครองคอยช่วยดูแล ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังกับเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันหลายด้าน ทั้งด้านทัศนคติ บุคลิกภาพ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม ส่งผลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังไม่สามารถปรับตัวได้ มีความรู้สึกไม่คุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้

 


ดร.ธนาภรณ์  กล่าวอีกว่า สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นความสำคัญ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายละลายพฤติกรรม สานสัมพันธ์ น้องพี่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60 เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ว่าบัณฑิตนักคิด นักปฏิวัติ มีจิตสาธารณะ มุ่งให้นักศึกษามีความสามัคคี ปรองดอง มีความพร้อม มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทดีงาม ห่างไกลจากยาเสพติด

ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชชาดล เจริญพงศ์
HASTAG :