หนองคาย!! โครงการ ผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 9 “ระบบชลประทานก้าวหน้า ปวงประชาสุขใจ” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

Publish 2017-09-12 13:55:51

วันที่ 12 ก.ย.60 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานโครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 9 ณ พื้นที่การก่อสร้างสถานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำบ้านปากมาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โครงการผู้ว่าพาไปยามในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 9 กับกิจกรรม “ระบบชลประทานก้าวหน้า ปวงประชาสุขใจ” เป็นโครงการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคาย จัดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อต่างๆ ให้กิจกรรมด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดหนองคายเป็นที่รู้จักกว้างขวางมาก

สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งที่ 9 นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ตรวจพื้นที่ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำบ้านปากมาง หมู่ที่ 3 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เห็นปัญหาดังกล่าว อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ปี 2560 งบประมาณ 31,500,000 บาท ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.การอุปโภค – บริโภค จำนวน 205 ครัวเรือน 2.การเกษตรในฤดูฝน

จำนวน 1,000 ไร่ 3.การเกษตรในฤดูแล้ง จำนวน 3,000 ไร่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรได้มากและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่


จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ก่อนจะมอบนโยบายการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคาย และสรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้ว่าพาไปยาม ปี 2560.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :