มอบความรู้!? หลังพบเหตุไฟไหม้ เกิดบ่อย สัตหีบจึงเปิดฝึกอบรม "ระงับอัคคีภัย" ให้เยาวชนมีความรู้ มีประสบการณ์ และป้องกันตัวได้ถูกวิธี!?

Publish 2017-08-21 16:56:10ปัจจุบันได้เกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการ ซึ่งแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการป้องกันและการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นทำให้เพลิงเกิดการลุกลามขยายเป็นวงกว้างสร้างความเสียหาย ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีจำนวนไม่เพียงพอและครอบคลุมทั่งถึงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบจึงทำให้ไม่สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชน เยาวชน ในสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย เพื่อกระตุ้นและสร้างความจูงใจให้เยาวชนเกิดความสนใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเยาวชนและสถานศึกษา

 


นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า การป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยนั้นเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของราชการเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วย่อมเกิดความเสียหายอย่างแน่นอน ดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดคือ การป้องกันก่อที่จะเกิดภัยพิบัติ หรือถ้าเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ดังนั้นจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมฯขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะมีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือรงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดถัยรวมทั้งยังเป็นการลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดในสถานศึกษาเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

ภาพ/ข่าว อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)
HASTAG :