ทำเพื่อประชาชน!! นพค.24 สร้างอาชีพให้กับประชาชน 2 ตำบล ได้อยู่ดีกินดี ตามนโยบายของรัฐบาล (มีคลิป)

ทำเพื่อประชาชน!! นพค.24 สร้างอาชีพให้กับประชาชน 2 ตำบล ได้อยู่ดีกินดี ตามนโยบายของรัฐบาล (มีคลิป)

Publish 2017-06-20 09:12:31

วันนี้ ( 20 มิ.ย. 60 )  พลตรีเชิดชัย สุคนธสิงห์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามโครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สอง-สี่)  โดยมี พันเอกจตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สอง-สี่) ให้การต้อนรับและนำตรวจโครงการของหน่วยที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ตำบลคำอาฮวนและตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง จำนวน 2 โครงการ งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ โครงการงานซ่อมผิวจราจรลูกรัง จำนวน 8 โครงการ งานโครงการอาคารบ้านน้ำดื่ม จำนวน 7 โครงการ โครงการฝายน้ำล้นรถข้ามได้ จำนวน 5 โครงการ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำและขุดลอกลำห้วย จำนวน 3 โครงการ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ ส่งเสริมเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม จำนวน 4 โครงการ ส่งเสริมปลูกดอกแขมทำไม้กวาด จำนวน 2 โครงการ ส่งเสริมโรงสีข้าวและกลุ่มเย็บผ้า อย่างละ 1 โครงการ และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริโดยการสนับสนุนการขุดสระเก็บน้ำในไร่นา พร้อมโครงการประกอบได้แก่ สุกรพื้นเมือง เป็ด ไก่ ไม้ผลและปลา จำนวน 23 ราย รวมทั้งหมด 42 โครงการสร้างอาชีพส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนให้อยู่ดีกินดี และจะขยายให้ครบทุกอำเภอ ตามนโยบายของรัฐบาล

 ซึ่งการพัฒนาตามโครงการของหน่วย เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแผนพัฒนาของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง และป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ


ด้านพันเอกจตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สอง-สี่) ได้บรรยายสรุปผลการปฎิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ที่ได้ดำเนินการพัฒนา ในปีงบประมาณ 2560 ให้คณะได้ทราบในขั้นต้น และได้นำชุดตรวจติดตามประเมินผลเข้าตรวจงานโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ต่อไป..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.มุกดาหาร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน