อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหาร Food Cluster

Publish 2016-08-11 17:48:59

วันที่ 10 ส.ค.59 ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนสปา รีสอร์ทจังหวัดกระบี่ นายสมพล รัตนาภิบาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารFood cluster เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ Andaman Brand ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน18กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 โดยมีนางทัศนีย์ ภัคดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีผู้ประกอบผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เข้าร่วมจำนวนมาก

 สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของเครือข่ายให้มีมาตรฐาน และมีอัตลักษณ์อันดามัน ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนากระบวนการการผลิตเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงรุก และส่งเสริมการตลาดของเครือข่ายอุตสาหกรรม

 

 

 


ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยจากแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สอดคลองนโยบายของรัฐ ในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านอุตสาหกรรม ที่จะส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา รวมถึง การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ประดิษฐ์  รอดเกิด  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กระบี่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์