อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมวางแผนงานโครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมวางแผนงานโครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน

Publish 2018-10-12 13:35:50


          นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนงานโครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน เพื่อต้องการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ โดยคำนึงถึงการรักษาระบบนิเวศอย่างบูรณาการในภาคเกษตรกรรม การพัฒนาเมือง และการกำหนดนโยบายด้านน้ำ ซึ่งโครงการนี้จะมาช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษากว่า ๔๐ คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกัน

           
           

           


;