ผู้ว่าการ กปภ. ติดตามโครงการวางท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย

ผู้ว่าการ กปภ. ติดตามโครงการวางท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย

Publish 2018-09-17 17:11:32


          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย โดยนำนายกเทศมนตรีเกาะสมุย นายอำเภอเกาะสมุย นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำรวจจุดวางท่อบริเวณอ่าวพังกา เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นได้เดินทางไปยังสถานีผลิตน้ำหน้าเมือง กปภ.สาขาเกาะสมุย และอาคารผลิตน้ำประปาเกาะสมุยของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (East Water) เพื่อตรวจสอบความพร้อมของโครงการในการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ หากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนในเกาะสมุยและพื้นที่ตลอดแนวท่อของโครงการมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยสามารถรองรับผู้ใช้น้ำได้เพิ่มมากขึ้นอีก 64,184 ราย แยกเป็นพื้นที่จ่ายน้ำฝั่งสุราษฎร์ธานี 45,284 รายในอำเภอพุนพิน อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก และพื้นที่จ่ายน้ำบนอำเภอเกาะสมุย 18,900 ราย

          

          

          
;