อธิบดี สถ. เชิญชวนให้ทุกท่านร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น และร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

อธิบดี สถ. เชิญชวนให้ทุกท่านร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น และร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

Publish 2018-08-14 12:31:37


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งเสริม รณรงค์ และชักชวนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าพื้นถิ่น และกระตุ้นการใช้สอยผลิตภัณฑ์ของไทย ตามนโยบายส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม โดยไม่เป็นการบังคับ แต่จะสวมใส่ให้เป็นแบบอย่าง เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น และจะต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้ข้าราชการหรือคนรุ่นใหม่ได้พบว่าผ้าไทยสามารถนำมาออกแบบให้น่าสวมใส่ เข้ากับยุคสมัยได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับการใช้ผ้าไทยอย่างมั่นใจตามกระแสนิยมด้วย ซึ่งในปัจจุบันจะเริ่มพบเห็นผู้คนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้น คนที่สวมใส่ผ้าไทยก็อายุน้อยลง เป็นคนรุ่นใหม่ ใช้ผ้าไทยทำย่าม กระเป่า หมวก รองเท้า และวัสดุต่างๆ ไม่ใช่แค่นำมาสวมใส่เท่านั้น 

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย โดยเฉพาะภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกล ทรงทุ่มเทพระวิริยะ อุตสาหะ และพระราชทานทรัพย์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมแก่ราษฎร และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนพระราชหฤทัยผ้าพื้นเมืองเกือบทุกประเภทอย่างแท้จริง ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และมีคุณูปการต่อผ้าไทย ทรงอนุรักษ์ลายผ้าโบราณที่ใกล้สูญหาย การอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยมาถึงทุกวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และทรงตั้งมูลนิธิศิลปาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมการทอผ้าของชาวบ้านในชนบท ทรงเป็นผู้นำในการใช้ผ้าพื้นเมืองของไทยในชีวิตประจำวัน รวมถึงในงานพระราชพิธีต่างๆ ทั้งยังทรงนำผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วย จนองค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง โบโรพุทโธ และประกาศพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมืองไทยให้เป็นตัวอย่างที่ดีในโลก ทั้งยังส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยทุกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าซิ่น ตามนโยบายส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมือง ช่วยผดุงรักษา แสดงความเป็นเอกลักษณ์ในการเป็นคนไทยไว้ ร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้เกิดความยั่งยืนของผ้าไทยในประเทศไทย 

ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ได้ทิ้งท้ายถึงวันสำคัญของคนไทย นั่นคือ "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคมของทุกปี ว่า ขอให้ทุกคนร่วมกันทำความดีให้แม่ของแผ่นดิน ที่ต้องทุกข์ยากลำบากกายดูแลลูกๆ คนไทยกว่า 60 ล้านคน มานานกว่า 60 ปี ขอให้ปฎิบัติตนให้เป็นคนดี ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทุกคนในครอบครัว ทั้งพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อให้อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข และที่สำคัญต้องกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของเราด้วย

ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2561


ติดตามข่าวอื่นๆ