สถ. แจ้งข่าวดี มีตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ว่างเพิ่มขึ้น แต่งตั้งได้เพิ่มขึ้น

สถ. แจ้งข่าวดี มีตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ว่างเพิ่มขึ้น แต่งตั้งได้เพิ่มขึ้น

Publish 2018-07-12 09:58:16


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้รับการรายงานเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและจากกรณีมีตำแหน่งว่างที่ไม่สามารถสรรหาได้ภายใน 150 วัน เพิ่มเติมอีก 4,054 ตำแหน่ง จากเดิม 9,895 เป็น 13,949 อัตรา ส่งผลให้ผู้เข้ารับการสรรหาได้รับโอกาสในการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น โดยจะมีการนำข้อมูลตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ว่างของ อปท. ต่าง ๆ ให้ผู้ผ่านการสรรหาได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกตำแหน่ง ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( www.dla.go.th ) เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งด้วย นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับการรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 480 คน นั้น กำหนดไว้ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 209 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และให้ผู้รายงานตัว แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ ไม่ต้องสวมหมวก นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุจะต้องไม่เกิน 60 วันนับถึงวันรายงานตัว ซึ่งจะต้องปรากฏรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ “การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น” และ facebook fanpage : สำนักงาน ก_กลาง ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ติดตามข่าวอื่นๆ