เรื่องที่ควรรู้!! จากสำนักงานประกันสังคม

เรื่องที่ควรรู้!! จากสำนักงานประกันสังคม

Publish 2018-02-21 14:00:30คำนวณค่าทดแทนที่ลูกจ้างได้รับ เมื่อหยุดพักรักษาตัว
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

ไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน
3 วันขึ้นไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. จ่ายร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน
2. ลูกจ้างมีการหยุดพักรักษาตัวติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป รวมกันไม่เกิน

1 ปี

3. มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุหยุดพักรักษาตัวติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป
4. ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวจริงตามใบรับรองแพทย์
5. ค่าทดแทนรายเดือนสูงสุดในปัจจุบัน = 20,000 บาท x 60 % =

12,000 บาท ต่อเดือน

ตัวอย่างการจ่ายค่าทดแทน

ลูกจ้างได้รับเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท
ใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว เป็นระยะเวลา 2 เดือน
ลูกจ้างหยุดงาน 2 เดือน

การคำนวณ 20,000 x 60 % = 12,000 บาท
ลูกจ้างหยุดงาน 2 เดือน = 12,000 x 2
ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัว 2 เดือน =

24,000 บาท

6. กรณีลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน วิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน
เท่ากับ อัตราค่าจ้างรายวัน X 26